Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

__.05.2021 №8/7 -_____

м. Соледар

 

Про затвердження Програми підтримки обдарованої учнівської молоді  Соледарської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056,  з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                     Затвердити  Програму підтримки обдарованої учнівської молоді  Соледарської  міської  територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) (додаток 1).

 

2.                     Затвердити Положення про заохочення обдарованої учнівської молоді і порядок його призначення (додаток 2).

 

3.                     Створити комісію з призначення заохочення обдарованої учнівської молоді та затвердити її персональний склад (додаток 3).

 

4.                     Фінансовому управлінню  Соледарської міської ради (Глущенко) забезпечити фінансування Програми.

 

5.                     Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Черняєва), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Редченко С.М.

 

6.                     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, фізкультури і спорту (Михайліна),  з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісниченко).

 

 

Міський голова                                                                                Є.Ю.Пластун

 

 

                                                                                            

                                                                                              Додаток 1

рішення міської ради

__.05.2021 №8/7-_____

 

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді

Соледарської міської територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

 

 

1.                Паспорт програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма)

Управління освіти

Соледарської міської ради

2

Головний розробник Програми

Управління освіти

Соледарської міської ради

3

Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти

Соледарської міської ради,

4

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

5

Етапи виконання Програми

(для довгострокової програми)

I етап – 2021 рік;

II етап – 2022 рік;

ІІІ етап – 2023 рік.

 

6

Мета програми

 

 

Забезпечення системи пошуку та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді з метою формування умов для становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку суспільства і держави; надання адресної підтримки обдарованим дітям у різних областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності.

7

Фінансування Програми

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей державного, обласного бюджетів та бюджету громади, інших джерел на відповідний рік, з урахуванням економічної ефективності видатків бюджетів.

8

Обсяг фінансування

573 800 грн.

9

Очікувані результати виконання

 Створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів.

10

Ключові показники ефективності

 Збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних  змагань обласного та Всеукраїнського рівнів

11

Координація та контроль за виконанням програми

постійна комісія з питань освіти, культури, фізкультури і спорту Соледарської міської ради

 

 

2.                Загальні положення  

Організація освітнього процесу в закладах освіти спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом,  на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому створюються умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, оптимального співвідношення всіх видів їх діяльності з метою одержання найкращих результатів.

Проте місце обдарованої молоді в суспільному житті визначається не лише часткою у структурі населення, але й особливостями її соціального становлення, суспільним призначенням. Становище обдарованої молоді, її місце в суспільстві – важливий показник рівня розвитку громади. У молодіжному середовищі Соледарської міської територіальної громади (далі – Соледарська громада) залишається багато проблем, вирішення яких не можливе без підтримки органів місцевого самоврядування.

Контингент учнів закладів загальної освіти в Соледарській громаді  на  01 травня 2021 року складає 1716 чоловік. З них, близько 200 учнів є активними учасниками різноманітних конкурсів, фестивалів, змагань. У зв’язку з необхідністю посилення координації зусиль органів влади та громадськості у сфері забезпечення соціального становлення і розвитку обдарованої молоді, на міському рівні є необхідність прийняття міською радою Програми підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма).

Програма сприятиме системному формуванню освітніх процесів у громаді, підвищенню ролі освіти в житті Соледарської громади, підтримці та створенню сприятливих умов для розвитку обдарованої учнівської молоді.

 

3.                Мета Програми:

- створенняоптимальнихумовдлявиявленняобдарованоїучнівської молодіінадання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такоїмолоді,їїпостійногосамовдосконалення;

-  забезпеченняумовдлясамовираженняособистостіучнівурізнихвидахдіяльності,їхповноцінногоморального,психічного,фізичногорозвитку;

- проведеннянауково-дослідної,інноваційної,експериментальноїдіяльностіучнівтапедагогів;

- заохоченняталановитоїучнівськоїмолоді.

 

4.                Основні завдання Програми:

- створення умов для гармонійного розвитку особистості й соціального захисту;

- розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей;

- створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;

-забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики

обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;

- підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-

дослідницьких робіт учнів, членів МАН обласного та Всеукраїнських рівнів;

- підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів школи.

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.

- популяризація здобутків обдарованих дітей;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей.

Реалізація зазначених завдань сприятиме досягненню стратегічної мети - розвитку обдарованих учнів та їх підтримці у Соледарській міській територіальній громаді

 

5.                Шляхи та засоби реалізації Програми  (відповідно до додатку)

ü    збір та оновлення інформації про обдарованих дітей громади;

ü    оновлення інформації про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, які результативно працюють з обдарованими дітьми та вивчати їx позитивний досвід;

ü    популяризація здобутків обдарованих дітей через місцеві 3MI;

ü    проведення роботи з виявлення, підтримки та супроводу обдарованих дітей серед дітей з особливими освітніми потребами;

ü    виявлення та підтримка обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечення їх участі у конкурсах, фестивалях, заходах;

ü    здійснення моніторингу інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють, як на базі закладів освіти, так i при позашкільних установах;

ü    сприяння участі обдарованих дітей та молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, фестивалях i конкурсах.

Виконання Програми розраховане на середньострокову перспективу. Тому на досягнення запланованих результатів відводиться період в 3роки. Термін виконання Програми — 2021-2023 роки.

 

6.                Фінансування Програми

Головний розпорядник коштів і виконавець Програми – Управління освіти Соледарської міської ради.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами.

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей державного, обласного бюджетів та бюджету громади, інших джерел на відповідний рік, з урахуванням економічної ефективності видатків бюджетів.

Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування.

 

Ресурсне забезпечення

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді

Соледарської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання Програми

 

 

Етапи виконання Програми за роками

Усього витрат на утримання Програми

(тис. грн.)

2021

 

2022

2023

Обсяг ресурсів, усього тис. грн., у тому числі:

83,8

215,6

274,4

573,8

Кошти місцевого бюджету

59,8

131,6

190,4

381,8

Кошти обласного бюджету

24,0

84,0

84,0

192,0

 

 

7.                Очікувані результати

Внаслідок реалізації Програми очікується:

ü    створення умов для інтелектуального розвитку i творчої самореалізації учнів;

ü    підвищення в учнів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької, туристсько- краєзнавчої, екологічної роботи;

ü    збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань міського,  обласного та всеукраїнського рівнів;

ü    стимулювання співпраці закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

ü    підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання i виховання;

ü    поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

ü    розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої учнівської молоді;

ü    консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, закладів освіти, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих дітей.

 

8.                Програма включає чотири  напрямки роботи:

 

ØІнтелектуальний (інтелектуальна обдарованість у залежності від предметного змісту діяльності).

ØНаціонально-патріотичне виховання дітей та молоді.

ØТворчий розвиток особистості (художньо-естетична, практично-перетворювальна, комунікативно-організаторська).

ØПсихомоторна (спортивна, фізичний розвиток).

 

Організаційно-методичне забезпечення програми передбачає координацію дій усіх відповідних структур в роботі з обдарованою, талановитою, учнівською молоддю, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

 

 

9.                Координація та контроль за виконанням

 

Координацію виконання Програми забезпечує Управління освіти Соледарської міської ради. Виконавцями Програми визначені Управління освіти Соледарської міської ради, заклади освіти Соледарської міської  територіальної громади, виконавчий комітет Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

Управління освіти Соледарської міської ради щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми. Результати виконання надаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

Після закінчення строку реалізації Програми Управління освіти Соледарської міської ради готує підсумковий звіт про її виконання. Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії.

 

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  розроблена Управлінням освіти Соледарської міської ради

 

В. о начальника Управління освіти                                                Н.П.Черняєва

 

Секретар міської ради                                                                      Г.Г.Гребеник

 

Додаток 2

рішення міської ради

__.05.2021 № 8/7-_____

 

 

Положення

про заохочення обдарованої учнівської молоді

і порядок його призначення

 

1.                  Щорічні грошові премії Соледарської міської територіальної громади призначаються учням закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями та призерами предметних олімпіад, конкурсів Малої академії наук (МАН) обласного та Всеукраїнського рівнів, а також переможцям і призерам виставок-конкурсів, фестивалів художньої творчості, музичного мистецтва, змагань обласного та Всеукраїнського рівня.

2.                  Призначення щорічних грошових премій громади здійснюється за номінаціями:

-                     «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапів Всеукраїнських предметних олімпіад»

-                     «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук»

-                     «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

-                      «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапів Всеукраїнських відкритих змагань»

-                     «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапів Всеукраїнських виставок-конкурсів, фестивалів художньої творчості та музичного мистецтва, науково-дослідницьких конференцій»

-                     «Переможці і призери обласного та всеукраїнського етапів  інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр», обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив»

 

3.                Для визначення кандидатур учнів на призначення щорічних грошових премій Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області затверджується склад комісії.

4.                Склад комісії формується з представників Управління освіти Соледарської міської ради, депутатів Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області, керівників навчальних закладів громади.

1)Повноваження Комісії:

- відбір кандидатів на призначення преміювання;

2) До Комісії подаються наступні документи кандидатів на преміюванняя:

- копії персональних документів: свідоцтва про народження або паспорту, облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- клопотання про призначення премії від керівника навчального закладу,

- характеристика кандидата, в якій висвітлюються всі його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою;

- копії нагород: дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо.

Копії документів надаються в 1 примірнику з підтвердженням оригіналу. Всі копії повинні бути завірені підписом і печаткою керівника навчального закладу.

3) Комісія розглядає подані документи, матеріали, формує список претендентів на преміювання. Кожна кандидатура обговорюються індивідуально. Шляхом щільного аналізу досягнень кожного кандидата визначається граничний розмір грошової винагороди в межах виділеного фінансового ресурсу.

4) Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

5) Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. В разі спірних питань вирішальний голос має голова Комісії.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.За результатами голосування складається протокол, який підписується головою Комісії і секретарем. Згідно протоколу Комісії готується відповідний наказ Управління освітиСоледарської міської ради.

6) Засідання Комісії проводиться за потребою.

 

5.                Визначення номінації для преміювання та розміри грошових премій для учнів входить до повноважень Комісії, визначеної в п.3. рішення.

6.       Для переможців і призерів IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити премії за зайняті:

1                місце - 3000 грн.

2                місце - 2000 грн.

3                місце - 1000 грн.

7.                Для переможців і призерів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити премії за зайняті:

1                    місце - 2000 грн.

2                  місце - 1500 грн.

3                  місце - 900 грн.

 

8.                     Для переможців і призерів ІІІ етапів конкурсів Малої академії наук (МАН) встановити премії за зайняті:

1                      місце - 3000 грн.

2                      місце - 2000 грн.

3                      місце - 1000 грн.

9.                Для переможців і призерів ІІ етапів  конкурсів Малої академії наук (МАН) встановити премії за зайняті:

1                      місце - 2000 грн.

2                      місце - 1500 грн.

3                      місце - 900 грн.

10.           Для переможців і призерів IV етапу Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика встановити премії за зайняті:

1                місце - 3000 грн.

2                місце - 2000 грн.

3                місце - 1000 грн.

11.           Для переможців і призерів IІІ етапу Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика встановити премії за зайняті:

1                місце - 2000 грн.

2                місце - 1500 грн.

3                місце - 900 грн.

12.           Для переможців і призерів ІІІ (всеукраїнських) етапів  Всеукраїнських відкритих змагань,  Всеукраїнських виставок-конкурсів, Всеукраїнських фестивалів художньої творчості та музичного мистецтва,  Всеукраїнських науково-дослідницьких конференцій встановити премії за зайняті:

1                      місце - 2000 грн.

2                      місце - 1500 грн.

3                      місце - 900 грн.

13.           Для переможців і призерів ІІ (обласних) етапів  Всеукраїнських відкритих змагань,  Всеукраїнських виставок-конкурсів, Всеукраїнських фестивалів художньої творчості та музичного мистецтва,  Всеукраїнських науково-дослідницьких конференцій встановити премії за зайняті:

1                      місце - 500 грн.

2                      місце - 300 грн.

3                      місце - 200 грн.

14.           Для переможців і призерів ІІІ (всеукраїнських) етапів  інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр», обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» встановити премії за зайняті:

1                      місце - 2000 грн.

2                      місце - 1500 грн.

3                      місце - 900 грн.

15.           Для переможців і призерів ІІ (обласних) етапів  інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр», обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» встановити премії за зайняті:

1                      місце - 500 грн.

2                      місце - 300 грн.

3                      місце - 200 грн.

16.              Виплата стипендій випускникам-медалістам: за високі досягнення у навчанні (золота медаль) - 2000 грн., за досягнення у навчанні (срібна медаль) – 1500 грн.

 

Щорічна грошова премія виплачується обдарованим дітям та молоді (учням) до свята Останнього дзвоника або Міжнародного дня захисту дітей.

 

 

В.о.начальника Управління освіти                                                   Н.П.Черняєва

 

Секретар міської ради                                                                        Г.Г.Гребеник

 

 

Додаток 3

рішення міської ради

__.05.2021 № 8/7-____

 

 

Склад комісії

з призначення грошової премії обдарованій учнівській молоді

Соледарської міської територіальної громади

 

Черняєва Наталя Петрівна

В.о.начальника Управління освіти,

голова комісії

Лозиняк Аліна Леонідівна

головний спеціаліст з питань професійної освіти,

секретар комісії

 

Члени комісії

Редченко Світлана Миколаївна

заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

Фоменко Вікторія Юріївна

головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти

Михайліна Марина Володимирівна

депутат Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області, голова постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту

 

В.о.начальника Управління освіти                                              Н.П.Черняєва

 

Секретар міської ради                                                                    Г.Г.Гребеник

 

 

 

 

УКРАЇНА ПРОЄКТ

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

  БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

26.05.2021 № 8/7-

м. Соледар  

 

Про затвердження порядку денного

чергової 7 сесії Соледарської міської

ради Бахмутського району Донецької області

 

         Керуючись статтями 25, 26, пунктом 8 частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити наступний порядок денний чергової 7 сесії Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області:

 

1.             

 1. Про затвердження порядку денного чергової 7 сесії Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

Доповідач: Пластун Євген Юрійович – міський голова.

2.Про затвердження структури та загальної чисельності працівників  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради.

Доповідач: Степанова Ганна Василівна – начальник Управління праці та соціального захисту населення.

3.Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади.

Доповідач: Степанова Ганна Василівна – начальник Управління праці та соціального захисту населення.

4.Про затвердження Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади.

Доповідач: Степанова Ганна Василівна – начальник Управління праці та соціального захисту населення.

5.Про затвердження проектно-кошторисної документації за  проєктом «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування).         

Доповідач: Черняєва Наталя Петрівна – в.о. начальника Управління освіти.

6. Про погодження титулу об’єкта будівництва «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10                 м. Соледар Донецької області» (коригування).

Доповідач: Черняєва Наталя Петрівна – в.о. начальника Управління освіти.

7.Про перейменування Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області та затвердження його Статуту  в новій редакції.

Доповідач: Черняєва Наталя Петрівна – в.о. начальника Управління освіти.

8.Про затвердження Програми підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Доповідач: Черняєва Наталя Петрівна – в.о. начальника Управління освіти.

9.Пропреміювання Соледарського міського голови.

Доповідач: Жердій Людмила Юріївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.

10.Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 26.01.2017 №7/2-63 «Про затвердження Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади».

Доповідач: Іщенко Ірина Олександрівна – головний спеціаліст з кадрової роботи відділу кадрового забезпечення.

11.Про перейменування Соледарської міської ради на Соледарську міську раду Бахмутського району Донецької області.  

Доповідач: Нікітіна Марина Сергіївна – начальник відділуз питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління.

12.«Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 року          № 8/3-46 «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської  територіальної  громади на 2021 рік»».

Доповідач: Гончаров Сергій Володимирович - начальник Управління житлово-комунального господарства.

13.«Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 року № 8/3-47 «Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської  територіальної громади на 2021 рік».

Доповідач: Гончаров Сергій Володимирович - начальник Управління житлово-комунального господарства.

14.Про вилучення майна, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, та закріплення його за комунальними підприємствами на праві господарського відання.

Доповідач: Чуйко Оксана Георгіївна – начальник відділу з управління комунальною власністю.

Співдоповідач: Гончаров Сергій Володимирович - начальник Управління житлово-комунального господарства.

15.Про внесення змін до рішення міської ради від24.02.2021 № 8/4-100 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік».

Доповідач: Сімейко Дар’я Ігорівна – в.о. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

16.Про затвердження звіту про виконання бюджету Соледарської міської     територіальної громади за І квартал 2021 року.

Доповідач: Глущенко Тетяна Іванівна – в.о. начальника фінансового управління.

17.Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань.

Доповідач: Глущенко Тетяна Іванівна – в.о. начальника фінансового управління.

18.Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 № 8/2 -32 «Про бюджет Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік».

Доповідач: Глущенко Тетяна Іванівна – в.о. начальника фінансового управління.

19.Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

20. Про надання згоди на поділ земельних ділянок та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Соледарської міської територіальної громади.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

21.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у власність.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

23. Про відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

24. Про відмову у погодженні технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

25. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

26. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості).

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (паїв) з метою передачі їх в оренду.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

29. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

30.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу безоплатно у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування сільськогосподарських будівель ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ».

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для будівництва лінії електропостачання під опорами АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

34. Про погодження ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС» надання спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку розширенням меж раніше наданої у користування площі Західно-Михайлівського родовища та Східної ділянки Західно-Михайлівського родовища гіпсів.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

35. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади під об’єктом нерухомого майна приватної власності.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

36. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для оформлення права постійного користування Службою автомобільних доріг у Донецькій області для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на які підлягає продажу на земельних торгах.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

38. Про надання згоди на встановлення меж земельних ділянок та дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою підготовки лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону.

Доповідач: Бойченко Людмила Володимирівна – начальник відділу земельних ресурсів.

39. Різне.

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

     05.2021  №8/7-

м. Соледар  

Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади

З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та підвищення рівня соціального забезпечення громадян,відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про поховання та похорону справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади (додається).

 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко) забезпечити фінансування видатків бюджету Соледарської міської територіальної громади на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.

 

 3. Організаційне виконання цього рішення покласти на Управління праці та соціального захисту населення міської ради (Степанова).

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я (Бондарчук).

 

Міський голова                                                                  Є.Ю.Пластун

 

 

 

Додаток

Затверджено  рішенням міської ради від________№______

 

 

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади

 

1. Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади (далі – Порядок) визначає механізм надання допомоги на поховання померлого (померлої):

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального  страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;

5) особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";

6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", але за життя таким правом не скористалася.

 

2. Право, на отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб  має громадян, який є виконавцем волевиявлення померлого (померлої) або громадянин, який здійснив таке поховання.

 

3. Допомога на поховання померлої особи з числа тих, що зазначені у пункті 1 цього Порядку, надається якщо останнє місце її проживання зареєстроване на території Соледарської міської територіальної громади з коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади на підставі наступних документів:

- заява особи, яка звертається за допомогою (додається);

- оригінал та копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого;

- оригінал та копія документу про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття про реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- оригінал та копія  свідоцтва про смерть;

- оригінал довідки про смерть;

- оригінал довідки вищого навчального закладу I-IVрівня акредитації щодо навчання особи за денною формою або професійно-технічного навчального закладу (надається для померлих осіб, що вказані в підпункті 1 пункті 1 цього Порядку);

- оригінал довідки з Управління соціального захисту населення Бахмутської державної адміністрації щодо отримання допомог (за потребою);

 - оригінал довідки з Пенсійного фонду (за потребою);

-оригінал довідки про реєстрацію місця проживання померлого (померлої);

- оригінал та копія трудової книжки (за потреби);

- оригінал довідки з реквізитами банківського рахунку;

- оригінал довідки з Центру зайнятості (за потреби);

-копія документа, який підтверджує родинний зв'язок або факт поховання.

Пакет зазначених документів подається до Управління праці та соціального захисту населення Соледарської міської ради (далі – Управління).

Посадова особа Управління, яка приймає заяву, перевіряє достовірність викладених у ній відомостей та засвідчує копії документів, поданих для отримання допомоги.

 

4. На підставі наданого та перевіреного пакету документів, начальником Управління видається наказ про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади.

 

5. Підставою для відмови у наданні допомоги є подання неповного пакету документів, подання недостовірних даних.

 

6. Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі встановленому рішенням Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

7. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого).

 

 

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення                                                    Г.В. Степанова

                                                                                                                            

Секретар міської ради                                                                     Г.Г. Гребеник

 

                                                                                                           Додаток

до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка виплачується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської територіальної громади

 

 

                                                                    Начальнику Управління праці та

                                                                    соціального захисту населення

  Соледарської міської ради

                                                                    __________________________

                                                                    __________________________

                                                                                     (П.І.Б заявника повністю)

                                                                    Адреса реєстрації:___________

                                                                    ___________________________

                                                                    ___________________________

                                                                                      (контактний телефон)

                                                                    за  довіреністю від ______№___

                                                                    ___________________________

                                                                              

ЗАЯВА

на надання допомоги на поховання окремих категорій осіб, яка виплачується за рахунок бюджету Соледарської міської територіальної громади

 

         Прошу надати  матеріальну допомогу на поховання _______________

                                                                                                                                                                (стан родинного зв’язку)

_______________________________________________________________

(П.І.Б)

Який на момент смерті ніде не працював і пенсії не отримував.

Примітка:______________________________________________________

                          Спосіб отримання: особисто/через уповноважену особу

                                                                                                             (необхідне підкреслити)

 

Я ознайомлений(а)  з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та надаю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

 

_______________                                                                     _____________

            (П.І.Б)                                                                                                                                                   (підпис)

___________20___року

Підпис посадової особи, що прийняла документи

_______________________________________________________________

 

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення      Г.В. Степанова

 

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_______  №____

м. Соледар  

 

Про перейменування Соледарської міської ради на Соледарську міську раду Бахмутського району Донецької області

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.09.2016           № 1519-VIII«Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області», постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 № 795-IX«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 № 1009-IX,                 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних       осіб-підприємців та громадських формувань», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів       25 жовтня 2020 року», керуючись статтями 10, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Взяти до відома, що Соледарська міська рада перейменована на Соледарську міську раду Бахмутського району Донецької області.

 

         2. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Галактіоновій Г.С. забезпечити здійснення необхідних заходів у зв’язку з зміною найменування міської ради, у тому числі виготовлення печаток, штампів міської ради, внесення відповідних записів до трудових книжок працівників про перейменування міської ради, та інших  заходів у зв’язку з перейменуванням міської ради.

            3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань правової політики, депутатської діяльності і етики, діяльності виконавчих органів міської ради (Редченко)

 

 

Міський голова                                                                            Є.Ю.Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

           .2021 № 8/    

м. Соледар

 

Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань

 

Керуючись статтями 26, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

Затвердити розпорядження міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань:

  1. Від 14.04.2021 №58р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Соледарської міської територіальної громади».
  2. Від 22.04.2021 №65р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Соледарської міської   територіальної громади».
  3. Від 17.05.2021 №78р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Соледарської міської територіальної громади».
  4. Від 19.05.2021 №79р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Соледарської міської територіальної громади».

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 

     05.2021  №8/7-

м. Соледар  

Про затвердження Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади

З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та підвищення рівня соціального забезпечення громадян, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», наказу Міністерства соціальної політики України від 26.12.2011 № 568 « Про Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 березня 2012 р. за № 354/20667, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади (додається).

 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко) забезпечити фінансування видатків бюджету Соледарської міської територіальної громади наорганізацію мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади.

 

 3. Організаційне виконанняцьогорішення покласти на Управління праці та соціального захисту населення міської ради (Степанова).

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань соціального захисту, охорони здоров’я (Бондарчук).

Міський голова                                                                             Є.Ю.Пластун     

 

 

Додаток

Затверджено  рішенням міської ради від________№______

 

 

 Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади

І. Загальні положення

1. Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади (далі – Порядок) є нормативно – правовим актомта визначає механізм організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послугта надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади.

Мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру– форма організації роботи Управління праці та соціального захисту населення (далі – Управління) та комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради (далі – Центр), що надає соціальні послуги особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг танадання адміністративних послуг соціального характерує інноваційним підходом, що забезпечить запровадження нових механізмів надання соціальних послуг танадання адміністративних послуг соціального характеру.

2. Мультидисциплінарний підхід забезпечується наданням комплексу соціальних послуг таадміністративних послуг соціального характерумультидисциплінарними командами, до складу яких включаються не менше трьох осіб з числа таких працівників: посадова особа/спеціаліст Управління, завідувач відділення Центру, фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична (фельдшер), перукар, швачка, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків (робітник по благоустрою), водій Управління, тощо.

3. Метою запровадження мультидисциплінарного підходу є:

1) забезпечення доступності соціальних послугтаадміністративних послуг соціального характеру;

2) розширення їх спектру;

3) охоплення більшої чисельності осіб/сімей, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб/сімей, які проживають у віддалених населених пунктах;

4) здешевлення вартості соціальних послуг;

5) наближення до рівня європейських стандартів якості соціальних послугтаадміністративних послуг соціального характеру.

4. Надання соціальних послугтаадміністративних послуг соціального характеру мультидисиплінарною командою базується на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послугта адміністративних послуг соціального характеру, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання коштівбюджету Соледарської міської територіальної громади, законності, дотримання стандартів якості, конфіденційності, соціальної справедливості.

5. Соціальні послуги надаються за згодою особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, та обслуговуються у Центрі;адміністративні послуги соціального характеру надаються всім громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади та потребують соціального захисту (призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат та іншої допомоги соціального характеру) відповідно до Положення про Управління;

6. Управління таЦентр забезпечують ведення обліку отримувачів соціальних послуг таадміністративних послуг соціального характеру, атакож послуг, що їм надані.

ІІ. Порядок організації надання послуг

1. Мультидисциплінарна команда надає комплекс соціальних послугтаадміністративних послуг соціального характеру залежно від індивідуальних потреб особи/сім’ї.

2. Соціальні послуги надаються безоплатно та на платній основі відповідно до чинного законодавства.

3. Мультидисциплінарна команда надає соціальні послуги відповідно до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, та положення про Центр; адміністративні послуги соціального характеру надає відповідно до Положення про Управління та діючого законодавства України.

4. Етапи організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг таадміністративних послуг соціального характерумультидисциплінарною командою:

1) планування роботи (визначення та оцінювання індивідуальних потреб особи/сім’ї, яка потребує надання соціальних послуг);

2) укладання договору соціального обслуговування з особою/сім’єю, яка потребує надання соціальних послугта Центром (за потреби);

3) організація роботи (складання графіка надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру, визначення складу мультидисциплінарної команди тощо);

4) надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру;

5) аналіз доцільності та ефективності проведеної роботи з надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру, корегування діяльності за результатами аналізу проведеної роботи;

6) контроль якості надання соціальних послугта/або наданняадміністративних послуг соціального характеру.

5. Планування організації роботи мультидисциплінарної команди включає:

1) аналіз потреб осіби/сім’ї, яка потребує надання соціальної допомоги, в тому числі з ІV та V групою рухової активності, які перебувають на обслуговуванні у Центріта/або аналіз заявок/звернень на отримання адміністративних послуг соціального характеру;

2) визначення чисельності осіб/сімей, які потребують надання соціальних послуг та/абоадміністративних послуг соціального характеру цією командою;

3) формування списку таких осіб/сімей;

4) додаткове вивчення та оцінювання індивідуальних потреб осіб/сімей, яким будуть надаватися соціальні послуги, за узгодженням з цими особами/сім’ями (проводиться соціальним працівником/робітником із залученням інших фахівців);

5) укладення договору соціального обслуговуванняЦентромз особою/сім’єю, яка потребує надання соціальних послуг(за потреби).

6. Виконання умов договору соціального обслуговування Центром з особою/сім’єю, яка потребує надання соціальних послуг є обов’язковим для обох сторін.

7. Термін надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру визначається індивідуально для кожної особи/сім’ї і продовжується до того часу, поки особа/сім’я має потребу в отриманні цих послуг.

8. Планування роботи мультидисциплінарної команди здійснюється оперативно після виявлення громадян, що потребують надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру, які зазначена мультидисциплінарна команда може надавати. Для цього формується склад мультидисциплінарної команди, визначається її керівник, складається графік її виїздута затверджується відповідним наказом начальника Управління та наказом директора Центру.

Залежно від виду послуги вона надається безпосередньо під час виїзду мультидисциплінарної команди за місцем проживання особи/сім’ї, яка потребує надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру.

При неможливості надати соціальну послугу безпосередньо під час виїзду мультидисциплінарної команди Центромта/або Управлінням приймаються замовлення на її виконання та відповідно надаються за місцем надання послуги (в Центрі, Управлінні, соціальній пральні тощо).

9. У разі надання послуг, що потребують попередньої підготовки (забезпечення гарячим харчуванням, ремонт квартир (будинків), вікон, дверей тощо), проводяться відповідні підготовчі роботи (узгодження меню, замовлення або приготування їжі, визначення об’єму робіт (при здійсненні ремонтних робіт), закупівля необхідних матеріалів за кошти замовника тощо).

10. При плануванні роботи мультидисциплінарної команди матеріально-технічні та інші ресурси повинні використовуватись ефективно та економно.

11. Кожна особа/сім’я, яка отримала соціальні послугита/абоадміністративні послуги соціального характеру, засвідчує цей факт своїм підписом у відповідних документах, що підтверджують надання послуг.

12. З метою здійснення контролю за наданням соціальних послуг таадміністративних послуг соціального характеру мультидисциплінарною командою до її складу один раз на місяць залучається керівний працівник Центру/Управління, який проводить перевірку наданих послуг.

13. До надання соціальних послугта/абоадміністративних послуг соціального характеру можуть залучатися на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичні особи, зокрема волонтери.

14. Виїзди мультидисциплінарної команди проводяться у першу чергу у віддалені населені пунктиСоледарської міської територіальної громади, в сільськумісцевість.

15. Мультидисциплінарна команда забезпечується автомобілем, мобільним зв’язкомта необхідним обладнанням (інвентарем).

16. Начальником Управлінняі щомісячно, враховуючи потребу у соціальних послугахта/абоадміністративних послугах соціального характеру того чи іншого населеного пункту або окремих отримувачів соціальних послуг/адміністративних послуг соціального характеру, затверджується графік роботи та склад мультидисциплінарної команди, який протягом поточного місяця може корегуватися відповідно до індивідуальних потреб та запитів отримувачів соціальних послуг/адміністративних послуг соціального характеру. Одночасно визначається керівник команди.

17. При складанні графіка виїзду мультидисциплінарної команди застосовуються принципи ефективності та комплексності.

18. Фінансування робіт з надання соціальних послугта/або адміністративних послуг соціального характеру мультидисциплінарними командами здійснюється в межах затвердженого кошторису Центру/Управління.

Для запровадження мультидисциплінарного підходу в організації роботи Центру/Управління можуть використовуватися кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання адміністративних послуг соціального характеру громадянам, які мешкають на території Соледарської міської територіальної громади, розроблений Управлінням праці та соціального захисту населення Соледарської міської ради

 

 

 

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення                                                  Г.В. Степанова

 

 

Секретар міської ради                                                                     Г.Г. Гребеник

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

___.05.2021 № 8/7-___             

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від24.02.2021 № 8/4-100 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік»

 

З метою розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Соледар, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 24.02.2021 № 8/4-100,  а саме:

1)  доповнити підпунктами 10,11,12 пункт 2.2.«Розвиток земельних відносин» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади»згідно додатку 1 до цього рішення  (додаток 1).

2)  пункт 4.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» розділу 4. «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2021 році» викласти в новій редакції згідно додатку 2 до цього рішення (додаток 2).

 

         2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку торгівлі та інвестицій (Сімейко) та фінансове управління (Глущенко).

 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів(Колісніченко).

 

Міський голова                                                                             Є.Ю. Пластун

 

ДОДАТОК 1

 

до рішення міської ради

від 24.02.2021№ 8/4-100

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року або Стратегії розвитку ОТГ


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного
бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

обласного
бюджету

 Бюджет міської територіальної громади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ціль 1. Оновлена, конкурентноспроможна економіка

2.2. Розвиток земельних відносин

3.4.3 розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів

10

Коригування планово-картографічного матеріалу меж населеного пункту (ДК 021:2015-71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодези-чні послуги»), (з ПДВ)

Протягом року

Відділ земельних ресурсів, розробники документації із землеустрою

48,60

 

 

48,60

 

 

Нормативна  грошова  оцінка земель,  га

1

 

11

Проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м.Соледар (ДК 021:2015-71340000-3 «Комплексні інженерні послуги»), (з ПДВ та експертизою)

 

Відділ земельних ресурсів, розробники документації із землеустрою

49,23

 

 

49,23

 

 

Нормативна  грошова  оцінка земель,  га

 

 

1

 

 

 

 

12

Створення електронного документу з метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого  ПКМУ від 17.10.2012 № 1051 (ДК 021:2015-71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»), (з ПДВ)

 

Відділ земельних ресурсів, розробники документації із землеустрою

43,01

 

 

43,01

 

 

Нормативна  грошова  оцінка земель,  га

1

 

 

ВСЬОГО РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

 

190,84

 

 

140,84

 

50,0

 

 

 

 

В.о начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                             Д.І. Сімейко  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           Г.Г. Гребеник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

до рішення міської ради

від 24.02.2021№ 8/4-100

 

 

 

4  «ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ У 2021 РОЦІ»

 4.1 «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію у 2021 році

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

Інших джерел

обласного бюджету

бюджет міської територіальної громади

Розвиток земельних відносин

 

12

190,84

0

0

140,84

0

50,0

ВСЬОГО:

269

82616,461

0

1415,402

68110,959

3400,0

9690,1

 

 

В.о начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                             Д.І. Сімейко  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           Г.Г. Гребеник

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

  .05.2021  № 8/

м.Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня № 8/2-32 «Про бюджет Соледарської міської  територіальної громади на 2021 рік»

0550500000

(код бюджету)

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року №1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 
1.Внести такі зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020    №8/2-32 «Про бюджет Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік»:

 

1.1. Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходибюджету Соледарської міської  територіальної громадиу сумі 209273428 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Соледарської міської  територіальної громади 194883617 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Соледарської міської територіальної громади – 14389811 гривень (додаток 1 до рішення);

видаткибюджету Соледарської міської  територіальної громадиу сумі 212635436 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Соледарської міської    територіальної громадиу сумі 191490005 гривень та видатки спеціального бюджету Соледарської міської  територіальної громадиу сумі  21145431 гривень (додаток 3 до рішення);

профіцит за загальним фондом бюджету Соледарської міської    територіальної громади  у сумі   3393612  гривень ( додаток  2 до рішення );

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Соледарської міської    територіальної громади у сумі  6755620  гривень ( додаток  2 до рішення);

         оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Соледарської міської    територіальної громадиу розмірі 10000гривень, що становить 0,01 відсотки видатків загального фондубюджету Соледарської міської  територіальної громади, визначених цим пунктом ;

- резервний фондбюджету Соледарської міської  територіальної громади у розмірі  20000 гривень, що становить 0,01 відсотки видатків загального фондубюджету Соледарської міської  територіальної громади, визначених цим пунктом .

Використання коштів резервного фонду бюджету Соледарської міської  територіальної громади здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 29.03.2002 № 415, із внесеними до нього змінами, та Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Соледарської міської  територіальної громади, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від  20.12.2018 №7/34-863.

2. Додатки  №1,2,3,4,5 до рішення від 22.12.2020 № 8/2-32 «Про бюджет Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається). 

         3.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки  начальника фінансового управління ГлущенкоТ.І.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

Міський  голова                                                                          Є.Ю.Пластун

ДОДАТКИ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 

___.05.2021 № 8/7-___             

м. Соледар

 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 26.01.2017 № 7/2-63 «Про затвердження Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади»   

 

У зв’язку з змінами структури апарату та виконавчих органів міської ради, з метою дотримання вимог статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 10, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 13 Закону України «Про оплату праці», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року                  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада

         ВИРІШИЛА:

 

Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 26.01.2017 № 7/2-63 «Про затвердження Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади».    

 

 

Міський голова                                                                                       Є.Ю.Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

м. Соледар  

 

Про затвердження Структури та загальної чисельності працівників  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради

 

Зметою приведення у відповідність із нормативною базою структури та загальної чисельності працівників та на забезпечення виконання норм діючого законодавства, якісного надання соціальних послуг населенню, в т.ч. громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та які проживають на території Соледарської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», наказу Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб» та спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. ЗатвердитиСтруктуру та загальну чисельність працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради (додається).

 

2. Вважати такими, що втратили чинність:

 1. п.3 рішення Соледарської міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1135 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, затвердження положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської радита затвердження структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради»;

 2. рішення Соледарської міської ради від 21.05.2020 № 7/57-1260  «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 27.11.2019      № 7/49-1135 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, затвердження положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської радита затвердження структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради»;

 3. рішення Соледарської міської ради від 24.02.2021 № 8/4-83  «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 27.11.2019      № 7/49-1135 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, затвердження положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської радита затвердження структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради».

 

 3. Організаційне виконанняцьогорішення покласти на Управління праці та соціального захисту населення міської ради (Степанова).

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів (Колісніченко), з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я (Бондарчук).

 

Міський голова                                                                     Є.Ю.Пластун   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Затверджено

рішенням міської ради

від _______ № ______

 

 

СТРУКТУРА

та загальна чисельність працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради

 

№ з/п

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

1

Директор

 

1

2

Провідний бухгалтер

 

1

 

Відділення соціальної допомоги вдома

 

21

3

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

 

1

4

Соціальний робітник

 

20

 

Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

 

5

5

Завідувач відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

 

1

6

Фахівець із соціальної роботи

 

4

 

Відділення денного догляду

 

2

7

Завідувач відділення денного догляду

 

1

8

Соціальний працівник

1

РАЗОМ:

30

 

Начальник Управління праці

та соціального захисту населення                                         Г.В. Степанова

 

 

Секретар міської ради                                                            Г.Г. Гребеник

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

.05.2021 № 8/7-

м. Соледар

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації за  проєктом «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування)          

 

          З метою необхідності затвердження  проектно-кошторисної документації за  проєктом «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області (коригування)», експертний звіт від 28.04.2021 року № 34182, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити  проектно-кошторисну документацію за  проєктом «Реконструкція  Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування)за приведеними техніко-економічними показниками:

Показники

Од. виміру

Кількість

1

2

3

Вид будівництва

Реконструкція

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 28.04.2021р, становить:

у тому числі: - будівельні роботи;

                       - устаткування;

                      - інші витрати.

Із загальної кошторисної вартості виконано:

у тому числі: - будівельні роботи;

                       - устаткування;

                      - інші витрати.

                       

 

 

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

 

151 003,81528

110 991,00816

  10 699,55949

  29 313,24763

 

  35 695,95713

  28 254,62550

     167, 45000

  7 273,88163

Вид будівництва

 

Реконструкція

Загальна площа території

га

2,2468

Загальна площа школи

м2

10815,48

Будівельний об’єм

м3

42799,5

Корисна площа

м2

9604,31

Загальна кількість учнів

осіб

850

Кількість робочих місць

місць

113

Річна потреба в ресурсах:

- електроенергія

- тепло

- вода

 

тис. кВт*год

Гкал

тис. м3

 

429,200

2698,8

5,621

Ступінь вогнестійкості

 

ІІ,ІІІ

Тривалість будівництва

міс.

17

 

         2.   Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Черняєва).

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту (Михайліна), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

05.2021 № 8/7-

м. Соледар

 

Про погодження титулу об’єкта будівництва «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування)         

 

          З метою необхідності погодження  титулу об’єкта будівництва «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області (коригування)», експертний звіт від 28.04.2021 року № 34182, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Погодити титул об’єкта будівництва  «Реконструкція  Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування).

 

         2. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Черняєва).

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту (Михайліна), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

     .05.2021  №  8/7 -

м.Соледар

 

Про вилучення майна, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, та закріплення його за комунальними підприємствами на праві господарського відання

 

З метою раціонального та ефективного використання майна, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, забезпечення надання необхідних житлово-комунальних послуг споживачам, керуючись статтями 24, 78, 136 Господарського кодексу України, статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити у комунального підприємства «Яковлівське» майно, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, згідно з додатком 1 до цього рішення (додається).

 

2. Закріпити на праві господарського відання майно, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, за наступними комунальними підприємствами:

-Соледарським комунальним підприємством «Водоканал» згідно з     додатком 2 до цього рішення (додається);

-Соледарським комунальним підприємством «Комунальник» згідно з додатком 3 до цього рішення (додається);

-Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» згідно з додатком 4 до цього рішення (додається).

 

        3. Начальнику відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. забезпечити приймання-передачу майна, указаного в пунктах 1, 2 цього рішення згідно чинного законодавства України.

 

        4.В.о. директора КП «Яковлівське» Легуцькому С.М. забезпечити передачу майна, а директору СКП «Водоканал» Чуйку К.В., в.о. директора СКП  «Комунальник» Крайнюку Р.С., в.о. директора СКВРЖП «Ремонтник» Коліно Р.В.забезпечити прийняття майна, указаного в пунктах 1, 2 цього рішення, та, відповідно, забезпечити зняття з балансу та постановку на баланс майна комунальними підприємствами згідно чинного законодавства України.

 

5. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

Міський голова                                                                                                                Є.Ю. Пластун

ДОДАТКИ

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 __.05.2021  №8/7-_____

м.Соледар

 

Про перейменування Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області та затвердження його Статуту  в новій редакції

   

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року  №435-І, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, з метою виконання Законів України: «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту»,«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року №368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки» із внесеними до нього змінами,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680, листа Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року №1/9-269 «Щодо розроблення статуту  закладу загальної середньої освіти», керуючись статтями 17, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перейменувати Роздолівський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області в Роздолівську початкову школу Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

 

2. Затвердити Статут Роздолівської початкової школи Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області в новій редакції (додається).

 

3. Директору Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області Пукач Т.М. надати Статут Роздолівської початкової школи Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області, затверджений в новій редакції цим рішенням, на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на директора Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області Пукач Т.М., Управління освіти Соледарської міської ради (Черняєва).

 

5.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту (Михайліна), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

 

Міський голова                                                                           Є.Ю.Пластун

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

__.05.2021 №8/7-_____

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Роздолівської початкової школи

Соледарської міськоїради

Бахмутського району

Донецької області

(нова редакція)

 

м. Соледар

2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1) Роздолівська початкова школа Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (далі – Роздолівська початкова школа) є комунальним закладом освіти Соледарської міської ради, діяльність якого спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної та початкової загальної середньої освіти, перейменований з Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області рішення Соледарської міської ради від __.05.2021 року №8/7–____ «Про перейменування Роздолівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Соледарської міської ради Донецької області та затвердження його Статуту  в новій редакції».

2) Засновником Роздолівської початкової школиє Соледарська міська рада (далі- Засновник).

3) Роздолівська початкова школапідзвітна та підконтрольна Засновнику, а з питань основної діяльності – підпорядкована, підзвітна і підконтрольна Управлінню освіти Соледарської міської ради (далі - Управління освіти).

4) Роздолівська початкова школау своїй діяльності керується Конституцією України, КонвенцієюООН про права дитини, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами Управління освіти та цим Статутом.

5) Роздолівська початкова школає юридичною особою публічного права з моменту державної реєстрації в установленому законодавством України порядку, діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства і обслуговується централізованою бухгалтерією Управління освіти.

Роздолівська початкова школає неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 6)Засновник та Управління освіти не відповідають за зобов'язаннями Роздолівської початкової школи, Роздолівська початкова школане відповідає за зобов'язаннями Засновника та Управління освіти, окрім випадків, передбачених законодавством України.

7) Роздолівська початкова школаналежить до мережі закладів освіти Соледарської міської ради, є закладом освіти першого рівня повної загальної середньої освіти зі структурним підрозділом дошкільної освіти.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком відполутора до шести (семи) років.У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи короткотривалого перебування дітей.

8) Повне найменування Роздолівської початкової школи Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області: Роздолівська початкова школаСоледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

9) Скорочене найменування Роздолівської початкової школи Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області: Роздолівська початкова школа.

10) Місце знаходження Роздолівської початкової школи:

84540, Україна, Донецька область, Бахмутський район, село Роздолівка,             вулиця Миру, будинок 8.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДОЛІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

11) Роздолівська початкова школамає право:

планувати свою діяльність і перспективи розвитку в залежності від потреб населення за погодженням з Управлінням освіти;

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням з Управлінням  освіти;

безкоштовно отримувати матеріальні цінності, грошові фонди, транспортні засоби, обладнання від державних підприємств, організацій, благодійних фондів та підприємств, приватних осіб;

використовувати бюджетне фінансування, благодійні внески, гранти та надходження від разових договорів;

списувати майно з балансу у встановленому законодавством України порядку;

ініціювати замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію, поточний ремонт перед Управлінням освіти;

на відшкодування відповідно до чинного законодавства України збитків, завданих Роздолівській початковій школів результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами.

12)Роздолівська початкова школазобов’язана:

обов’язково задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної та початкової загальної середньої освіти;

забезпечувати виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової освіти;

створювати безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та
зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та
забезпечувати їх дотримання;

сприяти збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому,
психологічному і фізичному розвитку дітей;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріально-технічну базу.

13) Медичне обслуговування вихованців та учнів в Роздолівській початковій школі здійснюється на безоплатній основі медичною сестрою, яка входить до штату закладу освіти,  затвердженого начальником Управління освіти.

14) Взаємовідносини Роздолівської початкової школиз юридичним особами визначаються угодами, що укладені між ними.

15) Роздолівська початкова школакористується закріпленим за нею комунальним майном Соледарської міської територіальної громади на праві оперативного управління.

16) Для здійснення господарської діяльності Роздолівська початкова школазалучає й використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.

17) Перевірку діяльності Роздолівської початкової школиможуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством України, у межах, наданих їм законодавством повноважень.

18) У разі зміни форми власності або назви Роздолівської початкової школи, перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

19) Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку, встановленому законодавством України.

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДОЛІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

          20) Головною метою Роздолівської початкової школиє забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти.

21)У Роздолівській початковій школівизначена державна мова навчання.

22) Основними напрямками діяльності Роздолівської початкової школиє:

 забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та початкову освіту;

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 виховання громадянина України;

 розвиток особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 виховання в учнів та вихованців поваги до Конституції та державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

виховання свідомого ставлення до свого життя, здоров’я; життя та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців.

23) В Роздолівській початковій школі встановлено триразове харчування дітей дошкільного підрозділу і дворазове харчування для учнів початкової ланки. Харчування здійснюється за кошти місцевого бюджету, кошти батьків, за спонсорські кошти.

24) Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних правил та норм.

25) Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В РОЗДОЛІВСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

   

 26) Освітній процес в Роздолівській початковій школіздійснюється відповідно до Програми розвитку закладу освіти та річного плану, які схвалюються педагогічною радою закладу освіти і затверджується його керівником. Річний план складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.  

27) Освітній процес у дошкільному підрозділі початкової школи здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у шкільному підрозділі - регламентується освітньою програмою, складеною на основі чинних програм дошкільної освіти, Типових навчальних планів для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН із конкретизацією варіативної частини.  В освітній програмі Роздолівської початкової школиконкретизуються найважливіші питання діяльності закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

         Освітня програма схвалюється педагогічною радою Роздолівської початкової школи і затверджується директором школи.

          28) Роздолівська початкова школаскладається з дошкільних груп з денним або короткостроковим (до 4-х годин утримання) режимом перебування дітей та  початкової школи.

Групи у дошкільному підрозділі комплектуються за віковими ознаками.

У дошкільному підрозділі  функціонують групи  раннього та передшкільного віку (або різновікова); можуть функціонувати чергові групи в  ранкові  та  вечірні години, у вихідні та святкові дні. Зарахування дітей до груп  здійснюється на загальних  підставах.

         29) Відповідно до освітньої програми, педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту початкової освіти.

30) Роздолівська початкова школазметою належної організації освітнього процесу формує класи (групи), зокрема організовує за потреби індивідуальну (педагогічний патронаж)  та/або інклюзивну форми навчання.

31) Мережа класів в Роздолівській початковій школіформується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

 Прийом учнів та вихованців до Роздолівської початкової школиздійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів здійснюється за наказом директора школи, що видаєтьсяна підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копій), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), та інших випадків, передбачених нормативно-правовими актами. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до Роздолівської початкової школи за наявності вільних місць у відповідному класі або групі.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого освітнього закладу здійснюється за наявності особової справи учня та у відповідності до діючих нормативно-правових актів.           

Прийом   дітей   до   дошкільного   підрозділу здійснюється  наказом директора  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  заклад дошкільної освіти,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі  закладу освіти у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини  з  дошкільного підрозділу закладу освіти може здійснюватись: 

      за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

      на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

      у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

      у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

      у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

           Керівник закладу освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини з дошкільного підрозділу не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

          Відрахування дитини із дошкільногопідрозділу здійснюється відповідним наказом керівника закладу.

           У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

         32) В Роздолівській початковій школі за бажанням батьків учнів 1-4 класів або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи подовженого дня.

         Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

33) Структура навчального року та режим роботи встановлюються Роздолівською початковою школою у межах часу, передбаченого освітньою програмою, за погодженням з Управлінням освіти.

 Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня в дошкільному підрозділі встановлено оздоровчий період. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів.

          Зміст дошкільної освіти визначається Державним стандартом дошкільної освіти та реалізується  згідно  з чинними та іншими  додатковими  програмами  розвитку  дітей, затвердженими та  рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

          Освітній процес в Роздолівській початковій школіорганізовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня в День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення освітнього закладудля роботи у новому навчальному році.        

34) За погодженням з Управлінням освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

35) Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

36) Тривалість уроків в Роздолівській початковій школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Управлінням освіти  та з органами  санітарно-епідеміологічного нагляду.

         Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великі перерви (після другого-четвертого уроків) - 15 хвилин.
          37)  Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом навчальних занять, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  з профспілковим бюро Роздолівської початкової школи і затверджується директором.

         Тижневий режим роботи освітнього закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

38) Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до вимог діючого законодавства України.

39)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

40)Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

41) В Роздолівській початковій школі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

42) Результати семестрового та річного оцінювання доводяться до відома учнів та батьків (або осіб, що їх замінюють) класним керівником.

43) Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державних стандартів здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Правила проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

44) Учням, які закінчили початкову школу, видається свідоцтво про початкову освіту (табель успішності).

45) За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист згідно відповідного   положення,    преміями    (в    коштах,    передбачених на ці цілі).

46) Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, Похвальних листів здійснюється директором Роздолівської початкової школи, Управлінням освіти та департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

47) Виховання учнів в Роздолівській початковій школі здійснюється під час всього освітнього процесу та під час позашкільної роботи.

48)Цілі виховного процесу восвітньомузакладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України,Концепції та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді таінших нормативно-правових актах.

49)В Роздолівській початковій школізабороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів освітньогозакладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

50)Дисципліна в освітньомузакладі підтримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітньогопроцесу, дотриманні Правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

51)Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів та вихованців забороняється.

 

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

52) Учасниками освітнього процесу в закладі є учні та вихованці, адміністрація, педагогічні працівники та інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

53) Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими розпорядчими документами Роздолівської початкової школи.

54) Учні і вихованці Роздолівської початкової школимають право на:

доступність і безоплатність дошкільної та початкової освіти у закладі;

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною  та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

перегляд  результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної частини;

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне висловлювання поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

55) Учні Роздолівської початкової школизобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу;

шанобливо ставитися до державних символів, бути готовими до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування мовних, духовних і культурних надбань українського народу, толерантно ставитись до інших народів, культур і традицій;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу.

56) Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

57) За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

58) Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки. 

59) Керівник закладу освіти призначає класних керівників, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

60) Педагогічні працівники Роздолівської початкової школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

61) Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю та у галузі освіти.

62) Педагогічні працівники Роздолівської початкової школи мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учасників освітнього процесу;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу, колегіальних та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією освітнього процесу;

обирати форми підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством України;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

63) Педагогічні працівники Роздолівської початкової школи зобов'язані:

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватисяКонституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

      дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм з дотриманням вимог Державних стандартів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, керівника закладу освіти;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

проходити підвищення кваліфікації один раз на п’ять років та атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виконувати накази і розпорядження директора Роздолівської початкової школи, Управління освіти;

виконувати Статут закладу, умови трудового договору;

володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

вести відповідну документацію;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

64) Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством України.

65) Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством України.

66) Права і обов'язки інших працівників та технічного персоналу регулюються трудовим законодавством України та правилами внутрішнього розпорядку Роздолівської початкової школи.

67) Батьки учнів, вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:

 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладуосвіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

68) Батьки  або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дитиною дошкільної та початкової освіти, її виховання і зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватисяКонституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

.

69) У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством України, Роздолівська початкова школаможе порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

70) Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  Роздолівської початкової школи;

сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню освітнього закладу;

надавати рекомендації керівнику закладу щодо покращення освітнього  процесу.

71) Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту Роздолівської початкової школи; 

виконувати накази та розпорядження керівника закладу,  рішення  органів громадського  самоврядування;

захищати  учнів та вихованців  від  всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати  здоровий  спосіб життя.

 

6. УПРАВЛІННЯ РОЗДОЛІВСЬКОЮ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

                            

72) Управління Роздолівською початковою школою здійснюється  Засновником та Управлінням освіти. Безпосереднє керівництво Роздолівською початковою школоюздійснює його директор.

73) Директор Роздолівської початкової школипризначається на посаду та звільняються з посади начальником Управління освіти згідно із законодавством України.

Директором початкової школи може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до законодавчої та нормативної бази України.

74) Директор Роздолівської початкової школи:

планує та організовує діяльність та освітній процес в закладі освіти;

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

забезпечує контроль за виконанням освітньої програми та навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів і вихованців;

відповідає за дотримання вимог Державних стандартів освіти, за якість і ефективність роботи колективу закладу;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів і вихованців відповідно до законодавства;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує реалізацію права учнів та вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу;

розпоряджається в установленому законодавством України порядку майном закладу та його коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу та батьківської громадськості про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, вихованцями, їх батьками або особами, що їх замінюють, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником та Управлінням освіти;

забезпечує відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог діючого законодавства України;

протягом першого року після призначення на посаду зобов’язаний пройти курси підвищення кваліфікації з управлінської діяльності у відповідності до діючого законодавства.

75) Директор Роздолівської початкової школиє головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

76) Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

77) Педагогічна рада розглядає питання:

схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

      приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпеченняосвітньогопроцесу;

      приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладомосвіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу освіти до її повноважень.

78) Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Роздолівської початкової школиє загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів (конференції) обираються від працівників закладу, батьків, представників громадськості. Термін повноважень становить 1 навчальний рік.

79) Загальні збори (конференція):

заслуховують щорічний звіт директора про здійснення керівництва закладом;

обирають раду закладу освіти,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

розглядають інші найважливіші напрями діяльності освітнього закладу;

приймають рішення про стимулювання праці адміністрації школи та  інших педагогічних працівників;

розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

80) В Роздолівській початковій школіза рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, а також піклувальна рада, батьківське самоврядування, методичні об'єднання, комісії, асоціації, відповідно до положень в рамках чинного законодавства України.

81)  До складу ради Роздолівської початкової школиобираються представники педагогічного колективу, батьків і громадськості.

82) Рада колективу Роздолівської початкової школи:

заслуховує звіт директора і голови батьківського самоврядування закладу освіти;

розглядає питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

затверджує основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, розглядає  інші найважливіші напрями діяльності освітнього закладу;

приймає рішення про стимулювання праці керівника та педагогічних працівників закладу.

83) Члени піклувальної ради Роздолівської початкової школиобираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, освітніх закладів та окремих громадян. До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для якого вона утворюється.

84) Піклувальна рада (у разі створення) вживає заходів для зміцнення навчально-методичної і матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.        

 85) Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та початкової освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб осіб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА РОЗДОЛІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

86) Фінансування Роздолівської початкової школи здійснюється його Засновником відповідно до діючого законодавства України. 

87) Джерелами фінансування Роздолівської початкової школи є: 

кошти відповідних бюджетів у розмірі,  передбаченому  нормативами  фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної  середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

88) Кошти, отримані Роздолівською початковою школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

89) Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і можуть використовуватися виключно на здійснення діяльності Роздолівської початкової школи: поповнення фондів, технічних засобів, оплати праці працівників, тощо. Вилучення основних фондів,  оборотних коштів та іншого майна освітнього закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

90) Збитки,  завдані  освітньому закладу  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

91) Майно, закріплене за Роздолівською початковою школою, належить закладу на правах оперативного управління. Роздолівська початкова школакористується та розпоряджається майном у встановленому чинним законодавством України порядку та керуючись нормативно-правовими  актами Засновника.

92) Матеріально-технічна база Роздолівської початкової школи включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Роздолівської початкової школи та централізованої бухгалтерії Управління освіти.

93) Роздолівська початкова школаза погодженням із Засновником має право на придбання та оренду необхідного обладнання та іншого майна; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

94) Ведення в закладі освіти бухгалтерського обліку та звітності фінансово-господарської діяльності проводиться централізованою бухгалтерією Управління освіти.

95)  Звітність про діяльність Роздолівської початкової школи складається та надається відповідно до законодавства України.

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

96) Роздолівська початкова школаза наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити   міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,   проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

97) Роздолівська початкова школамає право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

98)  Державний нагляд (контроль) за діяльністю Роздолівської початкової школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної та початкової освіти.

99) Державний нагляд (контроль) за діяльністю Роздолівської початкової школи здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України «Про дошкільнуосвіту», «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

100) Основною формою таєдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної та початковоїосвітиза діяльністю закладу освіти є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освітиу порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

101) У період між заходами державного контролю проводяться перевірки (інспектування)  навчального закладу з питань, пов'язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від  стану  освітньої роботи.

102) Перевірка фінансово-господарської діяльності Роздолівської початкової школи здійснюється відповідними органами згідно з  покладеними на них обов’язками та Управлінням освіти відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДОЛІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

103)Припинення діяльності Роздолівської початкової школи відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – проводиться за рішенням Соледарської міської ради, або за рішенням суду, відповідно до чинного законодавства України.

104) У разі припинення діяльності Роздолівської початкової школи(ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету Соледарської міської територіальної громади.

105) У випадку реорганізації Роздолівської початкової школи права та зобов’язання освітнього закладу переходять до  правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених освітніх закладів.

Статут розроблено Управлінням освіти Соледарської міської ради.

 

В.о.начальника Управління освіти                                          Н.П.Черняєва

 

Секретар міської ради      Г.Г.Гребеник

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

___.05.2021 № 8/7-___             

м. Соледар

 

Про преміювання Соледарського міського голови  

 

Керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 13 Закону України «Про оплату праці», статтею 98 Кодексу законів про працю України,  постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада

         ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати Соледарського міського голову Пластуна Євгена Юрійовича за травень місяць 2021 року у розмірі 100% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.  нарахувати та забезпечити виплату Пластуну Є.Ю. премію в межах затвердженого фонду оплати праці згідно чинного законодавства України.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

Міський голова                                                                                       Є.Ю.Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

__.05.2021 №

м. Соледар

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 року № 8/3-47 «Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської  територіальної громади на 2021 рік»

 

З метою благоустрою населених пунктів, якісного функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 27.01.2021 року №  8/3-47 «Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської  територіальної громади на 2021 рік», (далі – Програма), а саме: у пункті 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання» Програми викласти додаток «Фінансове забезпечення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської  територіальної громади на 2021 рік»в новій редакції (додається).

 

2.  Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачати кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі в бюджеті Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління житлово- комунального господарства Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (Гончаров), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань управління комунальною власністю, житлово – комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв'язку (Зелений), з питань соціально - економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

 

Міський голова                                                                            Є. Ю. Пластун

ДОДАТКИ

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

__.05.2021 №

м. Соледар

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 року № 8/3-46  «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської  територіальної  громади на 2021 рік»»

 

З метою забезпечення утримання в належному санітарному стані території Соледарської міської  територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарної очистки, раціонального використання та охорона  об’єктів благоустрою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля на території Соледарської міської територіальної громади, відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 27.01.2021 року №  8/3-46 «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської територіальної  громади на 2021 рік» (далі – Програма), а саме: пункт 5 «Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

 

2.  Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачати кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі в бюджеті Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік.

 

3.  Організаційне виконання рішення покласти на Управління житлово- комунального господарства Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (Гончаров), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань управління комунальною власністю, житлово – комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв'язку (Зелений), з питань соціально - економічного розвитку, бюджету і фінансів (Колісніченко).

 

 

Міський голова                                                                          Є. Ю. Пластун

ДОДАТКИ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

    .05.2021  № 8/7-

м. Соледар

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Соледарської міської  територіальної громади за І квартал 2021 року

 

         Заслухавши звіт в. о. начальника фінансового управління       Вишедської А.П. про виконання бюджету Соледарської міської територіальної громади за І квартал 2021 року, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року №1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11» від 30 грудня 2020 року №827,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Соледарської міської територіальної громади за І квартал 2021 року (додається).

2.Організаційне виконання рішення покласти на в. о. начальника фінансового управління міської ради Вишедську А.П.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і  фінансів (Колісніченко).

Міський  голова                                                                             Є.Ю.Пластун

 

ДОДАТОК

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

______ 2021  № 8/7-

м. Соледар

 

Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону

 

З метою соціально-економічного розвиткуСоледарської міської територіальної громади, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет, створення прозорого механізму набуття права оренди на земельні ділянки, розвитку конкурентних засад на ринку земельта забезпечення ефективного використання земель, керуючись статтями 12, 122, 127, 134-138 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Включити до Переліку земельних ділянок комунальної власності для підготовки Лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону, затвердженого рішенням від 27.01.2021 № 8/3 - 71 «Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону», наступні земельні ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади, а саме:

земельні ділянки, розташовані на території колишньої Берестівської сільської ради:

- кадастровий номер:1420980500:01:091:0026 площею 14,9259 га;

- кадастровий номер:1420980500:01:039:0150 площею 4,6068 га;

- кадастровий номер:1420980500:01:019:0032 площею 19,6475 га;

земельні ділянки, розташовані на території колишньої Володимирівської сільської ради:

- кадастровий номер:1420982000:01:105:0007 площею 0,4869 га;

- кадастровий номер:1420982000:01:047:0064 площею 0,9687 га;

- кадастровий номер:1420982000:01:047:0065 площею 2,0828 га;

- кадастровий номер:1420982000:01:055:0030 площею 7,523 га;

- кадастровий номер:1420982000:01:055:0036 площею 3,2606 га;

земельні ділянки, розташовані на території колишньої Яковлівської сільської ради:

- кадастровий номер: 1420989900:01:027:0001 площею 35,8829 га;

- кадастровий номер: 1420989900:01:128:0012 площею 18,709 га

з метою передачі в оренду з цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

 

- земельну ділянку площею 0,1972 га (кадастровий номер не визначено) в межах міста Соледар по вул. Соледарській для розміщення автостоянки великовантажного транспорту.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку(Зелений).

 

 

Міський голова                                                                          Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_____2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельних ділянок та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Соледарської міської територіальної громади

 

Розглянувши клопотання від 12.04.2021 вих. № 40 ТОВ «Орієнтир-Експерт», від 28.04.2021 вих. № 3 ТОВ «ІНВЕСТ-КАПІТАЛ» про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної власності з метою виконання умов Договорів № 34/13-13-11 від 25.03.2021 та № 43/13-13-11 від 21.04.2021 про надання послуг на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціону, керуючись статтями 1, 2, 6, 26, 56, 67 Закону України «Про землеустрій», статтями 79-1, 122, 184 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок з кадастровими номерами:

- 1420981000:02:111:0001 площею 65,3964 га;

- 1420981000:01:046:0003 площею 20,1454 га.

 

2. З метою виконання умов Договору № 34/13-13-11 від 25.03.2021 про надання послуг на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціону розроблення документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 1420981000:02:111:0001 площею 65,3964 га здійснити через ТОВ «Орієнтир-Експерт».

 

3. З метою виконання умов Договору № 43/13-13-11 від 21.04.2021 про надання послуг на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціону розроблення документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 1420981000:01:046:0003 площею 20,1454 га здійснити через ТОВ «ІНВЕСТ-КАПІТАЛ».

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_______ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у власність

 

Розглянувши заяви від 22.04.2021 № 1089/18-26 гр. Тостокоренко М. М., від 26.04.2021 № 1123/18-26 Целуйка А. В. та додану до заяв документацію із землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проекту, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Товстокоренко Марині Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Краснополівка, вул. Кринична б/н (Роздолівська сільська рада увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Бахмутського району Донецької області» та передати у власність громадянці України Товстокоренко Марині Миколаївні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 0,25 га (кадастровий номер 1420988000:03:000:0008) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01).

 

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Целуйко Андрію Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Гагаріна, б/н у с. Володимирівка із земель житлової та громадської забудови Володимирівського старостинського округу № 4 Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області» та передати у власність громадянину України Целуйко Андрію Вікторовичу (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 0,25 га (кадастровий номер 1420982000:02:000:0189) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01).

 

3. Громадянам, зазначеним у пунктах першому – другому цього рішення:

- звернути увагу, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав;

- дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку(Зелений).

 

 

Міський голова                                                                          Є. Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

ПРОЄКТ

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для оформлення права постійного користування Службою автомобільних доріг у Донецькій області для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення

 

Розглянувши клопотання від 07.05.2021 № 05-1367 Служби автомобільних доріг у Донецькій області (Тютюнник) про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності з метою оформлення права постійного користування земельної ділянки для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення, керуючись статтями 1, 2, 6, 26, 56, 67 Закону України «Про землеустрій», статтями 791, 122, 184 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати Службі автомобільних доріг у Донецькій області (ЄДРПОУ 25946285) згоду на поділ земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 1420980300:01:007:0008 площею 6,7609 га на три ділянки площами S1 – 0,4416 га,S2 – 0,1783 га,S3 – 6,1410 га для подальшого оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею S2 – 0,1783 га для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків - Довжанський.

 

2. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Донецькій області замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

РІШЕННЯ

 

_____2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для оформлення права постійного користування Службою автомобільних доріг у Донецькій області для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення

 

Розглянувши клопотання від 07.05.2021 № 05-1367 Служби автомобільних доріг у Донецькій області (Тютюнник) про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності з метою оформлення права постійного користування земельної ділянки для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення, керуючись статтями 1, 2, 6, 26, 56, 67 Закону України «Про землеустрій», статтями 791, 122, 184 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати Службі автомобільних доріг у Донецькій області (ЄДРПОУ 25946285) згоду на поділ земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 1420980300:01:007:0008 площею 6,7609 га на три ділянки площами S1 – 0,4416 га,S2 – 0,1783 га,S3 – 6,1410 га для подальшого оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею S2 – 0,1783 га для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків - Довжанський.

 

2. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Донецькій області замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

______ 2021 № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на які підлягає продажу на земельних торгах

 

Розглянувши клопотання від 07.05.2021 № 53 ТОВ «Орієнтир-Експерт» про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, право на які підлягає продажу на земельних торгах та додану до клопотання документацію із землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 20, 22, 81, 122, 136, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1. 1. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420980500:01:028:0029 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 2. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420982000:01:055:0022 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 3. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420982000:01:055:0025 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 4. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420985700:01:031:0040 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 5. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420985700:01:031:0041 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку(Зелений).

 

 

Міський голова                                                                          Є. Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

_____ 2021  № 8/7 -

м. Соледар  

 

Про надання згоди на встановлення меж земельних ділянок та дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою підготовки лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону

 

Розглянувши клопотання від 12.05.2021 вих. № 56 ТОВ «Орієнтир-Експерт» (Дикун) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності з метою актуалізації даних в Державному земельному кадастрі та підготовки лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону, керуючись статтями 83, 122, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статтями 1, 2, 5, 55, 67 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати ТОВ «Орієнтир-Експерт» (ЄДРПОУ: 42525021) згоду на встановлення меж земельних ділянок та дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади:

- кадастровий номер 1420982000:01:055:0022 площею 4,6532 га;

- кадастровий номер 1420982000:01:055:0025 площею 4,2659 га

- кадастровий номер 1420985700:01:031:0040 площею 7,0019 га;

- кадастровий номер 1420985700:01:031:0041 площею 2,4161 га;

- кадастровий номер 1420980500:01:028:0029 площею 18,2658 га;

з метою підготовки лоту для проведення земельних торгів у формі аукціону для передачі земельної ділянки в оренду з видом використання для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

2. Рекомендувати ТОВ «Орієнтир-Експерт» розроблену у відповідності до вимог чинного законодавства документацію із землеустрою надати на розгляд сесії міської ради з метою її затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 
 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

______ 2021 № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право на які підлягає продажу на земельних торгах

 

Розглянувши клопотання від 07.05.2021 № 53 ТОВ «Орієнтир-Експерт» про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, право на які підлягає продажу на земельних торгах та додану до клопотання документацію із землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 20, 22, 81, 122, 136, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1. 1. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420980500:01:028:0029 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 2. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420982000:01:055:0022 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 3. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420982000:01:055:0025 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 4. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420985700:01:031:0040 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

1. 5. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) комунальної власності Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області кадастровий номер: 1420985700:01:031:0041 право на яку підлягає продажу на земельних торгах».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

 

Міський голова                                                                         Є. Ю. Пластун

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____ 2021  № 8/7 -

м. Соледар  

 

Про надання згоди на встановлення меж земельних ділянок та дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою підготовки лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону

 

Розглянувши клопотання від 12.05.2021 вих. № 56 ТОВ «Орієнтир-Експерт» (Дикун) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності з метою актуалізації даних в Державному земельному кадастрі та підготовки лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону, керуючись статтями 83, 122, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статтями 1, 2, 5, 55, 67 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати ТОВ «Орієнтир-Експерт» (ЄДРПОУ: 42525021) згоду на встановлення меж земельних ділянок та дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади:

- кадастровий номер 1420982000:01:055:0022 площею 4,6532 га;

- кадастровий номер 1420982000:01:055:0025 площею 4,2659 га

- кадастровий номер 1420985700:01:031:0040 площею 7,0019 га;

- кадастровий номер 1420985700:01:031:0041 площею 2,4161 га;

- кадастровий номер 1420980500:01:028:0029 площею 18,2658 га;

з метою підготовки лоту для проведення земельних торгів у формі аукціону для передачі земельної ділянки в оренду з видом використання для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

2. Рекомендувати ТОВ «Орієнтир-Експерт» розроблену у відповідності до вимог чинного законодавства документацію із землеустрою надати на розгляд сесії міської ради з метою її затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_______ 2021  № 8/  -

м. Соледар

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Розглянувши клопотання від 08.04.2021 № 393/18-37 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Старицький), про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва ЛЕП-0,4 кВ, керуючись статтями 12, 76, 116, 122, 123, п. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 00131268) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 0,0032 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності в межах міста Соледар Бахмутського району Донецької області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (J14.02) – будівництво лінії електропостачання під опорами 0,4 кВ (від опори № 19Б РП-0,4 кВ ТП-1 с пр. «Фідер №3») з метою подальшої передачі земельних ділянок в оренду.

 

2. Рекомендувати АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 00131268) замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

________ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви від 17.12.2020 № 5093/18-26 гр. Панкратової М. О., від 09.03.2021 № 575/18-26 Мусіяченко О. М., від 30.04.2021 № 1183/18-26 Середи Д. А. та додані до заяв проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись статтями 12, 58-60, 83, 118, 122, 164, 171, 172, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 1, 2, 6, 20 Закону України «Про землеустрій», статтею 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 40 «Про рослинний світ», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити гр. Панкратовій Марії Олександрівні (ІПН ХХХХХХХХ) у затвердженні документації із землеустрою «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Панкратовій Марії Олександрівні для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту м. Соледар Бахмутського району Донецької області», розробник ФОП Головін А. В., у зв’язку з невідповідністю документаціївимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме

- не відповідає підпункту 7 пункту 22, пункту 24 Порядку ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051: згідно наданого на затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, запроектована земельна ділянка з кадастровим номером: 1410370300:00:006:0364 віднесена до угідь «рілля» (група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці, до ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви);згідно відомостей державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) за угіддям «рілля» станом на 01.01.2016 року в межах міста Соледар відсутні; згідно картографічного матеріалу, який слугує основою для Генерального плану міста Соледара (рік розробки 1975) на місці, де проектується земельна ділянка, позначені угіддя «сіножаті» та «чагарники»;

- не відповідає статтям 164, 172 Земельного кодексу України, статті 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтям 5, 40 Закону України «Про рослинний світ»: на місці розташування запроектованої земельної ділянки росте очерет, яка є рослиною – гігрофітом, що слугує індикатором підвищеної вологості ґрунту у місці зростання цієї рослини, що характеризує ділянку як деградовану (до деградованих земель відносяться: земельні ділянки з перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю ґрунтами (ст. 171 Земельного кодексу України)); відповідно до статтей 164, 172 Земельного кодексу Україниохорона земель включає консервацію деградованихі малопродуктивних сільськогосподарських угідь; консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення; згідно статті 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» основними принципами охорони навколишнього природного середовища є, зокрема:збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів, науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище; згідно статті5Закону України «Про рослинний світ» під час здійснення діяльності, яка впливає на стан охорони, використання та відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних вимог, зокрема:збереження природної просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності об'єктів рослинного світу,збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних угруповань,науково обгрунтованого, невиснажливого використання природних рослинних ресурсівтощо; використання земельної ділянки як «рілля» призведе до протиправногознищенняабо пошкодженняоб'єктів рослинного світу, а такождо порушеннявимог охорони умов місцезростання об'єктів рослинного світутощо.

 

2. Відмовити гр. Мусіяченко Олексію Миколайовичу (ІПН ХХХХХХХХ) у затвердженні документації із землеустрою «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі у власність із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Мусіяченку Олексію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастровий номер: 1420982000:01:049:0032», розробник ФОП Здоровцов Б. О., у зв’язку з невідповідністю документаціївимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

- не відповідає статті 60 Земельного кодексу України: згідно Схеми землеустрою та розробки техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель Володимирівської сільської ради Артемівського району Донецької області, затвердженої рішенням Артемівської районної ради від 03.03.2010 № 5/36-616, а також згідно відомостей Державного земельного кадастру, опублікованих через Публічну кадастрову карту України земельна ділянка частково відноситься до земель водного фонду: розташована в межах прибережної захисної смуги річки Мокра Плотва; в наданому на затвердженні Проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки не відображено прибережну захисну смугу водного об’єкта з урахуванням крутизни схилу;

- відповідно до статті 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті, зокрема:прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;

- відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним кодексомУкраїни;

- відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України громадянам із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, болота для сінокосіння.

 

3. Відмовити гр. Середі Дмитру Анатолійовичу (ІПН ХХХХХХХХ) у затвердженні документації із землеустрою «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420987000:01:030:0019 Середі Дмитру Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Парасковіївської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області», розробник ФОП Головін А. В., у зв’язку з невідповідністю документаціївимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

- не відповідає статті 60 Земельного кодексу України: згідно відомостей Державного земельного кадастру, опублікованих через Публічну кадастрову карту України земельна ділянка частково відноситься до земель водного фонду: розташована в межах прибережної захисної смуги річки Бахмутка; в наданому на затвердженні Проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки не відображено прибережну захисну смугу водного об’єкта з урахуванням крутизни схилу;

- відповідно до статті 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті, зокрема:прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;

- відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним кодексомУкраїни;

- відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України громадянам із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, болота для сінокосіння;

- згідно відомостей Державного земельного кадастру, опублікованих через Публічну кадастрову карту України земельна ділянка розташована в межах агровиробничої групи грунтів, шифр – 101 «Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти» (підживлюються мінералізованими підґрунтовими водами, тому різною мірою засолені, а також осолонцьовані та оглеєні, внаслідок цього обмежено придатні для вирощування деяких вибагливих культур), про що у Проекті відведення земельної ділянки не зазначено; відповідно до статей 164, 171, 172 Земельного кодексу України до деградованих земель, зокрема, відносяться земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю ґрунтами та інші; охорона земель включає, зокрема, консервацію деградованих угідь, консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення.

 

 

Міський голова                                                                    Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

______ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про відмову у погодженні технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки

 

Розглянувши заяви від 23.04.2021 № 1102/18-26 гр. Духтанова В. П., від 30.04.2021 № 1182/18-26 Перепелятника В. Л. та додані до заяв технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, керуючись статтями 79-1, 122, 136, 162, пунктом 17 статті 186 Земельного кодексу України, статтями 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд», статтями 1, 2, 6, 20, 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у погодженні документації із землеустрою: «Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, кадастрові номери: 1420982000:01:121:0002», розробник ФОП Здоровцов Б. О., у зв’язку з невідповідністю документаціївимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

- не відповідає вимогам статті 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд», Постанові Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. № 1051«Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру»: в поданій на погодження документації із землеустрою відсутні відомості про об’єкт природно-заповідного фонду, а саме: Ботанічний заказник місцевого значення «Ковилове», створений рішенням Донецької обласної ради від 23.12.2005 № 4/31-772 «Об объявлении территории природно-заповедного фонда местного значения в Артемовском районе», який розташованийв межах земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002);

- не відповідає вимогам статті 2 Закону України «Про землеустрій»: в поданій на погодження технічній документації із землеустрою відсутні відомості про встановлення і закріплення на місцевості меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

- не відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про землеустрій»: землеустрій базується, зокрема, на таких принципах - дотримання законності, забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони земельних ресурсів, встановлення режиму природоохоронного призначення.

 

2. Відмовити у погодженні документації із землеустрою: «Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420987000:01:030:0011 за межами населених пунктів на території колишньої Парасковіївської сільської ради (що увійшла до складу Соледарської міської територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», розробник ФОП Головін А. В., у зв’язку з невідповідністю документаціївимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:

- не відповідає вимогам статті 136 Земельного кодексу України: земельна ділянка з кадастровим номером: 1420987000:01:030:0011 площею 11,0907 га рішенням Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області від 27.01.2021 № 8/3 – 71 включена в Перелік земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону; відповідно до пункту 3 статті 136 Земельного кодексу України земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів;

- згідно пункту 10 статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі, зокрема, поділу чи об'єднання земельних ділянок; згідно пункту 13 статті 79-1 Земельного кодексу України земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі, зокрема, поділу або об’єднання земельних ділянок; припинення існування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав унеможливить передачу такої ділянки в оренду на земельних торгах;

- не відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про землеустрій»: землеустрій базується, зокрема, на таких принципах - дотримання законності, створення умов для реалізації органами місцевого самоврядуванняїхніх конституційних прав на землю.

 

 

Міський голова                                                                    Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_______ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів

 

Розглянувши заяви від 13.04.2021 № 980/18-26 гр. Мартинова А. В., від 21.04.2021 № 1069/18-26 гр. Ятченка Є. Ю., від 21.04.2021 № 1073/18-26гр. Волошенюка В. В. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, керуючись статтями 12, 40, 118, 121, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам України:

1. 1. Мартинову Андрію Володимировичу (ІПН ХХХХХХХХ) загальною площею до 0,0023 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської територіальної громади у м. Соледар, вул. Маяковського, з метою передачі земельної ділянки у власність.

 

1. 2. Ятченку Євгену Юрійовичу (ІПН ХХХХХХХХ) загальною площею 0,0066 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської територіальної громади у м. Соледар, вул. Носова, 7, гараж № 39а, з метою передачі земельної ділянки у власність.

 

1. 3. Волошенюку Віталію Володимировичу (ІПН ХХХХХХХХ) загальною площею 0,0025 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської територіальної громади у м. Соледар, вул. Маяковського, гараж б/н, з метою передачі земельної ділянки у власність.

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у пункті першому цього рішення:

- отримати в відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради довідку про фактичне місце розміщення гаражу та його нумерацію;

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                               Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____2021 № 8/7 -

м. Соледар  

 

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності

 

Розглянувши клопотання від 01.04.2021 вих № 26 ТОВ «ОРІЄНТИР-ЕКСПЕТР» та додану до заяви документацію із землеустрою, керуючись п. 12 ст. 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити межі поділу земельної ділянки та документацію із землеустрою: «Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим номером № 1420981000:02:024:0004 комунальної власності Соледарської міської територіальної громади на землях сільськогосподарського призначення на території Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                           Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

______ 2021  № 8/

м. Соледар  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)

 

Розглянувши заяви від 12.04.2021 № 948/18-26 гр. Гринько Л. М., від 13.04.2021 № 978/18-26 Спекторенко С. С., від 21.04.2021 № 1084/18-26 Міщенко Н. В., від 21.04.2021 № 1083/18-26 Лиманського Б. А., керуючись статтями 79-1, 81, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки власникам земельних часток (паїв):

1. 1. Громадянці України Гринько Людмилі Миколаївні (ІПН ХХХХХХХХ)

- земельної ділянки з кадастровим номером: 1420982000:01:042:0001 площею 5,3626 га на підставі Свідоцтва про право на спадщину від 21.11.2012 № 1 - 946 та сертифікату (серія ДН № 0156406) на право на земельну частку (пай) із земель колишнього КСП «Володимирівське»;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 1420982000:01:042:0002 площею 5,3607 га на підставі Свідоцтва про право на спадщину від 21.11.2012 № 1 - 947 та сертифікату (серія РН № 118725) на право на земельну частку (пай) із земель колишнього КСП «Володимирівське»

на території Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Володимирівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

1. 2. Громадянці України Спекторенко Світлані Сергіївні (ІПН ХХХХХХХХ)земельної ділянки (паю) розміром 7,59 умовних га на підставі Свідоцтва про право на спадщину від 05.04.2021 № 590 та сертифікату (серія ДН № 0156678) на право на земельну частку (пай) із земель колишнього КСП «Володимирівське» на території Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Володимирівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

1. 3. Громадянці України Міщенко Наталії Анатоліївні (ІПН ХХХХХХХХ)земельної ділянки (паю) розміром 3,795 умовних га (1/2 частина земельної ділянки з кадастровим номером: 1420982000:01:032:0007) на підставі Свідоцтва про право на спадщину по закону від 23.07.2004 № 3026 та сертифікату (серія ДН № 0156392) на право на земельну частку (пай) із земель колишнього КСП «Володимирівське» на території Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Володимирівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

1. 4. Громадянину України Лиманському Борису Анатолійовичу (ІПН ХХХХХХХХ)земельної ділянки (паю) розміром 3,795 умовних га (1/2 частина земельної ділянки з кадастровим номером: 1420982000:01:032:0007) на підставі Свідоцтва про право на спадщину по закону від 23.07.2004 № 3026 та сертифікату (серія РН № 115061) на право на земельну частку (пай) із земель колишнього КСП «Володимирівське» на території Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Володимирівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у пункті першому цього рішення замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (паю) суб’єкту господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_______ 2021  № 8/

м. Соледар  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (паїв) з метою передачі їх в оренду

 

Розглянувши клопотання від 12.04.2021 голови ФГ «Агро-Деметра» (Шакун) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель невитребуваних земельних ділянок, нерозподілених земельних часток (паїв) з метою передачі їх в оренду, керуючись статтею 79-1, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про оренду землі», статтею 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати ФГ «Агро-Деметра» (код ЄДРПОУ 36834950) дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель невитребуваних земельних ділянок, нерозподілених земельних часток (паїв) орієнтовною площею 20 га із земель колишнього КСП «Володимирівське» на території Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Володимирівської сільської ради) з метою подальшої передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

2. Рекомендувати особам, зазначеним у п. 1 рішення замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки суб’єкту господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

________ 2021  № 8/7-

м. Соледар

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви від 14.04.2021 № 995/18-26 гр. Кругляка Д. Л., від 23.04.2021 № 1103/18-26 гр. Умматової О. П., від 23.04.2021 № 1104/18-26гр. Духтанова В. П.,від 23.04.2021 № 1105/18-26 гр. Духтанова П. П. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись статтями 79-1, 83, 116, 118, 122, 162 Земельного кодексу України, статтями 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статтями 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства:

1. 1. Кругляку Дмитру Леонідовичу (ІПН ХХХХХХХХ) у зв'язку з неможливістю встановити місце знаходження земельної ділянки: заявник до клопотання не додав графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, що не відповідає вимогам п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

 

1. 2. Умматовій Ользі Петрівні (паспорт ХХХХХХХХ) у зв’язку із невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, а саме статті 79-1, пункту 4 статті 83 Земельного кодексу України, статтям 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статтям 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд»:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки; запитувана земельна ділянка знаходиться в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002); формування земельних ділянок шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; технічна документація щодо поділу земельної ділянки включає згоду власника земельної ділянки на поділ земельної ділянки користувачем; заявник не отримав згоду на поділ запитуваної земельної ділянки;

- в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002) розташована земельна ділянка природно-заповідного фонду, а саме: Ботанічний заказник місцевого значення «Ковилове», створений рішенням Донецької обласної ради від 23.12.2005 № 4/31-772«Об объявлении территории природно-заповедного фонда местного значения в Артемовском районе»;

- відповідно до статті 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі під об'єктами природно-заповідного фонду.

 

1. 3. Духтанову Володимиру Петровичу (ІПН ХХХХХХХХ) у зв’язку із невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, а саме статті 79-1, пункту 4 статті 83 Земельного кодексу України, статтям 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статтям 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд»:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки; запитувана земельна ділянка знаходиться в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002); формування земельних ділянок шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; технічна документація щодо поділу земельної ділянки включає згоду власника земельної ділянки на поділ земельної ділянки користувачем; заявник не отримав погодження поділу запитуваної земельної ділянки;

- в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002) розташована земельна ділянка природно-заповідного фонду, а саме: Ботанічний заказник місцевого значення «Ковилове», створений рішенням Донецької обласної ради від 23.12.2005 № 4/31-772«Об объявлении территории природно-заповедного фонда местного значения в Артемовском районе»;

- відповідно до статті 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі під об'єктами природно-заповідного фонду.

 

1. 4. Духтанову Петру Петровичу (ІПН ХХХХХХХХ) у зв’язку із невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, а саме статті 79-1, пункту 4 статті 83 Земельного кодексу України, статтям 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статтям 8, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд»:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки; запитувана земельна ділянка знаходиться в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002); формування земельних ділянок шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; технічна документація щодо поділу земельної ділянки включає згоду власника земельної ділянки на поділ земельної ділянки користувачем; заявник не отримав згоду на поділ запитуваної земельної ділянки;

- в межах вже сформованої земельної ділянки площею 139,6407 га (кадастровий номер: 1420982000:01:121:0002) розташована земельна ділянка природно-заповідного фонду, а саме: Ботанічний заказник місцевого значення «Ковилове», створений рішенням Донецької обласної ради від 23.12.2005 № 4/31-772«Об объявлении территории природно-заповедного фонда местного значения в Артемовском районе»;

- відповідно до статті 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі під об'єктами природно-заповідного фонду.

 

 

Міський голова                                                                    Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

______ 2021 № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу безоплатно у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви від 10.03.2021 № 609/18-26 гр. Ткачової О. С., від 10.03.2021 № 610/18-26 гр. Ткачова Є. Ю., від 10.03.2021 № 611/18-26 Качкіна П. М., від 10.03.2021 № 612/18-26 Качкіної Л. А., від 07.04.2021 № 907/18-26 Браги Д. М., від 22.04.2021 № 1088/18-26 Товстокоренко Г. Л., від 28.04.2021 № 1158/18-26 гр. Єрмакової О. Л., від 28.04.2021 № 1159/18-26 гр. Єрмакової К. А., від 29.04.2021 №1169/18-26 гр.Ткачової В.О., від 29.04.2021 № 1170/18-26 гр.Бабенка М.В., та додану до заяв документацію із землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 12, 22, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420980500:01:043:0024 Ткачовій Олені Сергіївні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Ткачовій Олені Сергіївні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га ріллі (кадастровий номер 1420980500:01:043:0024) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420980500:01:043:0025 Ткачову Євгену Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянину України Ткачову Євгену Юрійовичу (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га ріллі (кадастровий номер 1420980500:01:043:0025) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

3. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420980500:01:039:0149 Качкіну Павлу Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянину України Качкіну Павлу Миколайовичу (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га ріллі (кадастровий номер 1420980500:01:039:0149) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

4. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420980500:01:039:0148 Качкіній Людмилі Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Качкіній Людмилі Анатоліївні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га ріллі (кадастровий номер 1420980500:01:039:0148) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

5. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населеного пункту с. Васюківка для подальшої передачі у власність.» та передати безоплатно у власність громадянину України Брага Дмитру Миколайовичу (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 1,1435 га пасовищ (кадастровий номер 1420981000:02:044:0008) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

6. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Товстокоренко Ганні Леонідівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Краснополівка (Роздолівська сільська рада увійшла до складу Соледарської міської ТГ) Бахмутського району Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Товстокоренко Ганні Леонідівні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,0 га ріллі (кадастровий номер 1420988000:03:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

7. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі у власність із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Єрмаковій Ользі Леонідівні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів колишньої Яковлівської сільської ради Бахмутського району Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Єрмаковій Ользі Леонідівні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га пасовищ (кадастровий номер 1420989900:01:009:0035) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

8. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі у власність із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Єрмаковій Катерині Андріївні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів колишньої Яковлівської сільської ради Бахмутського району Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Єрмаковій Катерині Андріївні (ІПН ХХХХХХХ) земельну ділянку площею 2,00 га пасовищ (кадастровий номер 1420989900:01:009:0034) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

9. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткачовій Вікторії Олегівні для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної гролмади (на території колишньої Берестівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянці України Ткачовій Вікторії Олегівні (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 1,3333 га пасовищ (кадастровий номер 1420980500:01:017:0078) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

10. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бабенку Миколі Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної гролмади (на території колишньої Берестівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області» та передати безоплатно у власність громадянину України Бабенку Миколі Вікторовичу (ІПН ХХХХХХХХ) земельну ділянку площею 1,3346 га пасовищ (кадастровий номер 1420980500:01:017:0079) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03)

 

11. Громадянам, зазначеним у пунктах першому – восьмому цього рішення:

- звернути увагу, що право власності на земельну ділянку виникаєз моменту державної реєстрації цих прав;

- дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку(Зелений).

 

 

Міський голова                                                                          Є. Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби

 

Розглянувши заяву від 27.04.2021 № 1142/18-26 гр. Сердюка С. О. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби, враховуючи позитивні матеріали погодження документації із землеустрою та протокольне рішення депутатів міської ради від 27.01.2021, керуючись статтями 22, 36, 116, 122 - 126, 186, 186-1, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби (А 01.08) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населеного пункту с. Берестове для подальшої передачі в оренду», розробник ФОП Здоровцов Б. О.

 

2. Передати гр. Сердюку Сергію Олександровичу (ІПН ХХХХХХХХ) в користування на умовах оренди земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 5,6351 га пасовищ (кадастровий номер: 1420980500:01:046:0005) із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади за межами с. Берестове Бахмутського району Донецької області терміном на 7 років для сінокосіння і випасання худоби (А 01.08).

3. Встановити ставку орендної плати за користування земельною ділянкою площею 5,6351 га пасовищ (кадастровий номер: 1420980500:01:046:0005) у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік, що становить 4094,15 грн., з подальшою індексацією згідно чинного законодавства України.

 

4. Гр. Сердюку С. О.:

1)                в місячний термін укласти з Соледарською міською радою Бахмутського району Донецької області договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства України;

2)                в п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, надати копію договору відповідному податковому органу;

3)                в строк до 01.09.2021 виготовити агрохімічний паспорт земельної ділянки площею 5,6351 га пасовищ (кадастровий номер: 1420980500:01:046:0005);

4) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 103 Земельного кодексу України.

 

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів міської ради(Бойченко).

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування сільськогосподарських будівель ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ»

 

Розглянувши клопотання від 16.04.2021 № 442/18-37 ТОВ «КОМПЛЕКС» АГРОТЕХ» (Руденко) та доданий до клопотання проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для експлуатації та обслуговування сільськогосподарських будівель), враховуючи позитивні матеріали погодження документації із землеустрою, рішення Соледарської міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1153 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена для передачі в оренду ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ», керуючись статтями 22, 116, 122 - 126, 186, 186-1, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що перебуває у запасі, в оренду ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для експлуатації та обслуговування сільськогосподарських будівель) на території Никифорівської сільської ради Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів», розробник ФОП Менделюк А. А.

 

2. Передати ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ» (ЄДРПОУ 39881715) в користування на умовах оренди земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 27,1998 га забудованих земель (кадастровий номер: 1420985900:01:030:0003) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади (землі колишньої Никифорівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області терміном на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для експлуатації та обслуговування сільськогосподарських будівель) (А 01.01).

 

3. Встановити ставку орендної плати за користування земельною ділянкою площею 27,1998 га забудованих земель (кадастровий номер: 1420985900:01:030:0003) у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік, що становить 96552,80 грн., з подальшою індексацією згідно чинного законодавства України.

 

4. ТОВ «КОМПЛЕКС «АГРОТЕХ» (Руденко):

1)  в місячний термін укласти з Соледарською міською радою Бахмутського району Донецької області договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства України;

2)  в п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, надати копію договору відповідному податковому органу;

3) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 103 Земельного кодексу України.

 

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів міської ради(Бойченко).

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____ 2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для будівництва лінії електропостачання під опорами АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Розглянувши клопотання від 29.04.2021 № 505/18-37 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Старицький) та доданий до клопотання проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії - для будівництва лінії електропостачання під опорами 0,4 кВ, враховуючи позитивні матеріали погодження документації із землеустрою, керуючись статтями 20, 22, 76, 116, 122 - 126, 186, 186-1, 207, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії - для будівництва лінії електропостачання під опорами 0,4 кВна території Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледар (землі колишнього СТ «ЖЕМЧУГ»)», розробник ТОВ «ЗЕМЕКСПЕРТ»

 

2. Передати АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 00131268) в користування на умовах оренди земельні ділянки загальною площею 0,0063 га, в тому числі земельні ділянки:

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0012 площею 0,0010 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0438 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0014 площею 0,0010 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0008 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0011 площею 0,0017 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0436 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0435 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0437 площею 0,0010 га

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської територіальної громади (землі колишнього СТ «ЖЕМЧУГ») в м. Соледар Бахмутського району Донецької області терміном на 49 років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії - для будівництва лінії електропостачання під опорами 0,4 кВ(J14.02).

 

3. Встановити ставку орендної плати за користування земельними ділянками площею 0,0063 га забудованих земель, в тому числі за земельні ділянки:

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0012 площею 0,0010 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0438 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0014 площею 0,0010 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0008 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0011 площею 0,0017 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0436 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0435 площею 0,0004 га;

- кадастровий номер: 1410370300:00:001:0437 площею 0,0010 га

у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік, що становить 1066,04 грн., з подальшою індексацією згідно чинного законодавства України.

 

4. АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1)  в місячний термін укласти з Соледарською міською радою Бахмутського району Донецької області договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства України;

2)  в п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, надати копію договору відповідному податковому органу;

3) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 103 Земельного кодексу України.

 

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів міської ради(Бойченко).

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____2021 № 8/7 -

м. Соледар  

 

Про погодження ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС» надання спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку розширенням меж раніше наданої у користування площі Західно-Михайлівського родовища та Східної ділянки Західно-Михайлівського родовища гіпсів

 

Розглянувши лист від 23.04.2021 № 6408/01/11-21 Держгеонадра (Опімах) та клопотання від 12.03.2021 вих № 276 ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС» (Бичков), керуючись ст. 10 Кодексу України про надра, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Погодити ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС» (ЄДРПОУ 31279540) надання спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку розширенням меж раніше наданої у користування площі Західно-Михайлівського родовища та Східної ділянки Західно-Михайлівського родовища гіпсів з метою видобування, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом (згідно із спеціальним дозволом на користування надрами від 02.09.2004 № 3401) на території Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області, за наступних умов:

- якщо суміжну ділянку надр не надано у користування;

- обов’язкового розроблення детального плану території з оцінкою впливу на довкілля, яким встановити режим використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрамита прилеглої території згідно чинного законодавства України.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                           Є. Ю. Пласту

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

_____2021  № 8/7 -

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади під об’єктом нерухомого майна приватної власності

 

Розглянувши лист від 13.04.2021 № 967/18-26 Бардіної О. Г. про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності з метою оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна приватної власності, керуючись статтями 1, 2, 6, 19, 26, 56, 67 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, 120, 122, 184 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати Бардіній Олені Гамзівні (ІПН ХХХХХХХХ) згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської територіальної громади та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 1410370300:00:001:0416 площею 0,207 га, розташованої за адресою: місто Соледар Бахмутського району Донецької області, вулиця Карпинського, 1-10.

 

2. Рекомендувати гр. Бардіній О. Г., замовити виготовлення документації із землеустрою суб’єкту господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку (Зелений).

 

 

Міський голова                                                                                 Є. Ю. Пластун

 
   

Яндекс.Метрика