Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕДЖЕНО    

Розпорядження міського голови  

01.07.2013 № 133 р     

                                                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ

про кадрову службу Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

1. Кадрова служба Соледарської міської ради – спеціаліст з питань кадрової роботи (далі – служба) – утворена рішенням Соледарської міської ради від 27.06.2013 № 6\37- 511 відповідно  до Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні», Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 20.09.1995 № 747, Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 02 .08. 1996  № 912.

2. Служба підзвітна і підконтрольна міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків керуючому справами виконавчого комітету.

3. Головною метою служби є задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

4. Кадрова служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами, рекомендаціями Національного агентства держслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду, що регулюють організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи, законодавство про працю; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови та цим Положенням.

5. Спеціаліст з питань кадрової роботи призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

6. Посадова інструкція спеціаліста з питань кадрової роботи розробляється керуючим справами виконавчого комітету та затверджується міським головою.

7. Спеціаліст з питань кадрової роботи має круглу печатку.  

Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису спеціаліста використовується кругла печатка спеціаліста з питань кадрової роботи або  гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.  

8. Положення про кадрову службу затверджується розпорядженням міського голови.

9. Зміни та доповнення до цього положення розробляються керуючим справами виконавчого комітету, узгоджуються з спеціалістом-юрисконсультом, заступниками міського голови, вносяться на підставі розпорядження міського голови. 

 

ІІ. Основні напрямки роботи служби

10. Реалізація державної політики у сфері державної служби  та  з питань кадрової роботи.

11. Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботи за професією, посадою, здійснення аналітичної та організаційної роботи  з  кадрового менеджменту.  

12. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;         прогнозування  розвитку персоналу,  заохочення працівників  до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання. 

13. Документальне оформлення  проходження  служби  в органі місцевого самоврядування та трудових відносин.

14. Створення кадрового резерву для висування на керівні посади та посади спеціалістів виконавчих органів міської ради.

15. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників міської ради.

 

ІІІ. Функції  служби

16. Складає:

перспективні (річні) та квартальні плани роботи з кадрами; надає  пропозиції щодо планування роботи виконавчих органів міської ради;                                       

встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб міської ради, а також керівників комунальних підприємств;

щорічні плани підвищення кваліфікації кадрів;

плани навчання посадових осіб.

17. Готує:

проекти розпоряджень міського голови з кадрових питань, відрядження, відпустки, адміністративних стягнень;

проекти рішень міської ради та її виконкому;

документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників міської ради. 

18. Оформлює документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок, обчислює стаж роботи працівників.

19. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження працівників.

20.Здійснює:

облік кадрів міської ради;

облік військовозобов’язаних і призовників в апараті та виконавчих органах міської ради;

оформлення документів для призначення пенсії працівникам міської ради;

роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особистих справ (карток) працівників;

заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб, використання його даних у межах повноважень міської ради, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Нацдержслужби  та  її територіальних органів необхідної інформації у встановленому  Нацдержслужбою  порядку; 

організаційне забезпечення проведення  атестації посадових осіб міської ради, щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов’язків, декларування фінансових зобов’язань посадовими особами;

роботу з кадровим резервом, а також здійснює  організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику  формування кадрового резерву у виконавчих органах міської ради та під поряд-кованих йому установах, вносить керівництву міської ради пропозиції щодо її вдосконалення;

табельний облік використання робочого часу працівниками міської ради (крім оперативно-розпорядчої служби «05»); 

контроль за наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників виконавчих органів міської ради та веде їх облік;

контроль за своєчасним виконанням доручень, розпоряджень міського голови з питань кадрової роботи та проходження служби; 

контроль за розробленням посадових інструкцій у виконавчих органах міської ради;

доступ до публічної інформації;     

захист персональних даних при їх обробці;

охорону особистих і майнових прав працівників у межах визначеної компетенції;

роботу з ведення діловодства, складання та оформлення номенклатури справ; ділове листування, формування архіву;

підтримку в актуальному стані системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІSO 9001: 2009; надійне і результативне функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності.

21. Бере участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчих органів міської ради та її апарату.

22. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

23. Обчислює трудовий стаж роботи працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за вислугу років.

24. Оформлює:

і видає працівникам службові посвідчення, веде відповідний облік;

і видає довідки з місця роботи;

в установленому порядку листки непрацездатності, веде відповідний облік.

25. Розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз’яснення, приймає працівників з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

26. Систематично проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням та дотримуванням законодавства про працю та внутрішніх організаційно-нормативних документів.

27. Бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, контролює стан трудової та виконавської дисципліни.

28. Подає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників; своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

29. Організовує проведення  нарад з питань кадрової роботи.

30. Вживає заходів щодо поліпшення кадрової роботи.    

 

ІV. Права служби

31. Кадрова служба у межах наданих повноважень має право:

підписувати, посвідчувати, узгоджувати, візувати документи;

перевіряти і контролювати дотримання  правил  внутрішнього трудового  розпорядку,  вимог  законодавства про працю та службу  в міській раді та в підпорядкованих їй підприємствах, установах;   

одержувати від підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади м. Соледара, а також від інших підприємств незалежно від форм власності, необхідні для виконання повноважень інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали;

вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової  роботи, підвищення ефективності  служби в органі місцевого самоврядування;

брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами;

залучати до розгляду питань  при необхідності спеціалістів виконавчих органів міської ради за погодженням з їх керівниками;

бути членом робочих груп, комісій, дорадчих органів за рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови.

 

V. Організація роботи служби

32. Робота служби ведеться:

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з річним, квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій служби;

згідно з номенклатурою справ, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

33. Спеціаліст з питань кадрової роботи виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією. 

34. Служба поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

VІ. Взаємодія служби

35. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних (інформаційних) матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради: 

юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань служби;

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах; виконання контрольних документів; ведення діловодства;

організаційним відділом щодо планування роботи та інформаційного наповнення веб-сайту, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та оплати праці;

2) кадровою службою Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги та обміну інформацією;

3) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі здійснення повноважень.  

                                           

VІІ. Відповідальність служби

36. Кадрова служба несе персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових завдань та обов’язків, за бездіяльність або невикористання наданих їй прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, згідно з чинним законодавством.

   

Яндекс.Метрика