Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення  міської ради

                                                                                     25.10.2012 № 6/28-394                    

                                               ПОЛОЖЕННЯ

                      про відділ економіки та прогнозування

                                  Соледарської міської ради

 

                                      І. Загальні положення

 

      1. Відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків  першому заступнику міського голови.

      2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» ,  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,«Інвестиційну діяльність»,  актами Президента України , Кабінету Міністрів України; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів ; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ , яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 1 одиниця: начальник відділу . 

6. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

7.  Посадова інструкція начальника відділу розробляється начальником відділу та затверджуються за розподілом обов’язків  першим заступником міського голови.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами , громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування відділу: Відділ економіки та прогнозування   Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Леніна, 3-А.

Тел. 442069, факс 442065, адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                        ІІ. Основні завдання відділу

 

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб’єктів  територіальної громади.

13. Реалізація на території Соледарської міської ради:

державної політики економічного і соціального розвитку України;

державної регіональної політики ;

державної політики, направленої на   розвиток економічної конкуренції та обмеження монополізму ;

 державної інвестиційної та інноваційної політики ;

державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки . 

                                           ІІІ. Функції відділу

14. Надання  консультацій, методичної допомоги  суб’єктам  територіальної громади з питань у межах наданих повноважень .

15. Забезпечення:

1) розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку м. Соледара на середньостроковий період, програми економічного і соціального розвитку території на короткостроковий період та забезпечення контролю за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

2) розгляду  поданих підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, розташованих на території міської ради, проектів їх планів (прогнозів) та заходів;

3) стратегічного планування  та прогнозування економічного і соціального розвитку території міської ради на довгостроковий період;

4)  підготовки відповідних  інформаційних матеріалів  щодо  економічного   потенціалу та інвестиційних можливостей території міської ради ;

5) підготовки регуляторних актів в межах  наданих повноважень;

6) розроблення необхідних документів для надання субвенції з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток міста, на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших об’єктах комунальної власності, на  виконання інвестиційних проектів;

7) реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів;

8) підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів у межах наданих повноважень.

9) проведення  моніторингу реалізації Програми економічного та соціального розвитку.

16. Аналіз стану і тенденції  економічного  і  соціального  розвитку  території   міської ради.

17. Брати участь:

 у визначенні пріоритетів та формуванні напрямків інвестиційної політики;  

 у розробленні  проектів загальноміських програм;

у розробленні та впровадженні раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів;

18. Підготовка пропозицій:

до проектів міського бюджету на основі  прогнозних економічних показників розвитку території міської  ради;

щодо створення і функціонування територій пріоритетного розвитку на території міської ради;

щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;

спрямованих на удосконалення діяльності відділу.

19.Висвітлення в ЗМІ інформаційно-аналітичних матеріалів з напрямків  роботи відділу.

           20. Складання статистичних звітів у межах наданих повноважень.

 

ІV. Права  працівників відділу

         21. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах, організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні   документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

           V. Організація роботи відділу

 

22. Робота відділу ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

23. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській радізгідно з посадовою інструкцією.

 

24.Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

           VІ. Взаємодія працівників відділу

25. При вирішенні питань у межах наданих повноважень працівники взаємодіють з:

 

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних \ інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

  загальним відділом  щодо розгляду запитів на публічну інформацію; у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ, ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та нарахування заробітної плати;

3) відділом економіки та прогнозування Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги , обміну інформацією та відповідною документацією;

4) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, організаціями та установами  незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

VІІ. Відповідальність  працівників відділу

 

26.Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

27. За порушення трудовоїта виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика