Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області «Про затвердження Правил благоустрою  Соледарської міської  територіальної громади»

(для перегляду натисніть на текст)

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської територіальної громади»

(для перегляду натисніть на текст)

 

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік»

(для перегляду натисніть на текст)

 

 

Оприлюднено 22.03.2019

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконкому Соледарської міської ради

«Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми

Вiдповiдно до Закону України вiд 20.11.2012 р. № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства», статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено на районні державні адміністрації.

Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від   03 грудня 2008 року № 1081.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Проавтомобільнийтранспорт»,Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному  маршруті загального користування передбачено, що для організації та підготовки конкурсу щодо перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району, на конкурсних засадах залучається підприємство (організація), на яку покладаються функції робочого органу.  Функції робочого органу складаються зпідготовкиматеріалів дляпроведеннязасіданьконкурсногокомітетузорганізаціїтапроведенняконкурсузперевезенняпасажирівнаприміськихавтобуснихмаршрутахзагальногокористування,якіневиходятьзамежірайону,проектівдоговорівзпереможцямиконкурсузперевезенняпасажирів,паспортівавтобуснихмаршрутів,аналізуодержанихвідперевізників-претендентівконкурснихпропозиційтаїхоцінки.

Умови  конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району, визначає та  затверджує організатор перевезень – Соледарська міська рада.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання полягає в регулюванні господарських відносин у сфері надання послуг з організації підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Проект рішення виконкому  «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» розроблено Соледарською міською радою, відповідно    до   Законів України «Про місцеві державні адміністрації», Закону   України   «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.

Проблема, яку планується розв’язати за допомогою державного регулювання шляхом втручання у підприємницьку діяльність, полягає у відсутності відповідної правової системи регулювання господарських відносин у сфері організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, що не забезпечує  в повній мірі реалізацію завдань та функцій державного регулювання між суб’єктами господарювання в рівних правах та рівних можливостях для здійснення підприємницької діяльності.

В штаті міської ради відсутні фахівці, які б мали досвід з питань організації пасажирських перевезень, тому керуючись п.14. Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Соледарська міська рада залучає робочий орган для проведення засідань конкурсного комітету. Пропонується вирішити визначену проблему шляхом затвердження Умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району. На даному етапі розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе у зв’язку з тим, що до кваліфікаційних умов конкурсу з визначення підприємства (організації) належать:

- наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

- досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

 • наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування,  які не виходять за межі території району, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу;
 • досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

Ця проблема є проблемою адміністрування пасажирських перевезень. Від її вирішення виграють:

 • перевізники за рахунок створення належної організаційної системи підготовки матеріалів для проведення конкурсу, що забезпечить ефективний вибір на конкурсних засадах та тривалих гарантій надання послуг з організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, створення оптимального конкурентного підприємницького середовища;
 • громадяни, що не отримують необхідних якісних послуг з перевезень автомобільним транспортом;
 • держава, шляхом вирішення частини соціально значущої проблеми з перевезень пільгових категорій пасажирів, стимулювання розвитку організації перевезень, безпечного і якісного обслуговування громадян.

Виходячи з вищезазначеного, найбільш доцільним шляхом розв’язання проблеми є державне регулювання.

Данепитання справляє вплив на такі основні групи та підгрупи:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єктигосподарювання

+

-

у  тому  числі  суб’єкти  малогопідприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Метою державного регулювання є затвердження Умов проведення конкурсу щодо визначення  підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, які створять в районі постійно діючу нормативно-правову систему регулювання господарських відносин в сфері пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства України, затвердження яких надасть можливість:

-  залучити фахівців, які мають досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

 • якісної підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів;
 • здійснення аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки;
 • підготовки проектів договорів з переможцями конкурсу.

Запровадження положень проекту даного регуляторного акта дозволить на належному рівні організувати та забезпечити підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.Визначення альтернативних способів

 

Видальтернативи

Описальтернативи

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт, залишити ситуації на існуючому рівні

Вцьомувипадкузпричинивідсутностіробочогоорганунебудутьвиконані вимоги чинного законодавства, яким передбачено залучення підприємства для здійснення функцій робочого органу по підготовці матеріалівдляпроведенняконкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

Альтернатива 2

Прийняттяданогоакта,якиміпропонуєтьсявизначитиумови,зчіткимвизначеннямусіхобов’язківтапроцедурпідготовкизасіданьконкурсногокомітетузвизначенняробочого органу.

Цейспосібдозволить дотримуватись вимог чинного законодавства,належнимчиноморганізуватипроведенняконкурсу що забезпечитьпрозорістьйогопроведення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Видальтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт, залишити ситуації на існуючому рівні

 

Відсутні

Непотребуєдодатковихвитрат

Альтернатива 2

Прийняття даногоакта, яким пропонується визначити умови, з чіткимвизначеннямусіх обов’язківта процедурпідготовкизасідань конкурсногокомітетузвизначенняробочогооргану.

Підвищенняефективностісистеми державногорегулювання.

Прозорі умови з визначення робочого органу, створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу

Обмеження монополізму  на

ринку пасажирськихперевезень.

 

Непотребуєдодатковихвитрат

Оцінкавпливуна сферуінтересів громадян

 

Видальтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт, залишити ситуації на існуючому рівні

 

Відсутні

 

Непотребуєдодатковихвитрат

Альтернатива 2

Прийняття даногоакта, яким пропонується визначити умови, з чіткимвизначеннямусіх процедурпідготовкизасіданьконкурсногокомітетузвизначенняробочогооргану.                                                                                                                                                                      

Підвищення якостіобслуговуваннянаселення.

Забезпеченнятранспортної

доступності жителів населених пунктівв межах Соледарської міської ОТГ

Зменшення кількостізвернень населеннящодо транспортногосполучення.

 

 

 

 

 

Непотребуєдодатковихвитрат

 

Оцінкавпливуна сферуінтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількістьсуб’єктівгосподарювання,що підпадаютьпід                                   дію

регулювання,одиниць

-

2

2

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків                                узагальнійкількості,відсотків

50

50

100

 

Видальтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт, залишити ситуації на існуючому рівні

 

Відсутні

 

Непотребуєдодатковихвитрат

Альтернатива 2

Прийняття даногоакта, яким і пропонується визначити умови, з чіткимвизначеннямусіх процедурпідготовкизасіданьконкурсногокомітетузвизначенняробочогооргану.

Створеннярівнихумовдлявсіхсуб’єктівгосподарювання,якієпретендентами дляроботинаавтобуснихмаршрутахзагальногокористування.

 

Непотребуєдодатковихвитрат

 

 

VI. Вибір найбільш oптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтингрезультативності

(досягненняцілейпідчасвирішення проблеми)

Балрезультативності (зачотирибальноюсистемою оцінки)

Коментаріщодоприсвоєннявідповідногобала

  Альтернатива 1

 Залишити існуючу на даний       момент ситуацію без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Прийняття даногоакта, яким пропонується визначити умови, з чіткимвизначеннямусіх процедурпідготовкизасіданьконкурсногокомітетузвизначенняробочогооргану

4

 

Цяальтернативадаєзмогуповністюдосягнути поставленихцілей державногорегулювання.

 

 

Рейтингрезультативності

 

Вигоди(підсумок)

 

Витрати(підсумок)

Обґрунтуваннявідповідногомісцяальтернативиурейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян стосовно відсутності регулярних пасажирських  перевезень в межах району.

Для громадян – зайві витрати коштів на додатковий транспорт щоб доїхати з села до центру громади або районного центру.

Для суб’єктів господарювання – можливість втрати доходів.

 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, буде відсутній робочий орган, не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначені перевізників-переможців і, як наслідок, може привести до судових позовів претендентів до організатора перевезень.

Альтернатива 2

Прийняття проекту розпорядження

Підвищенняефективностісистемидержавногорегулювання.

Створеннярівнихумовдлявсіхсуб’єктівгоспода-  рювання,якіє претендентамидляроботинаавтобус нихмаршрутахзагальногокорис тування.

Обмеженнямонополізмунаринкупасажирськихперевезень.

Раціональнийрозподілмаршрутівнаринкупасажир-ськихперевезень.

 

 

У разі прийняття проекту держава у особі Соледарської міської ради нестиме витрати, пов’язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу.

Суб’єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку пакетів документів для участі в конкурсі.

Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття проекту рішення виконкому, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів;

по-друге, встановлюються прозорі умови визначення робочого органу;

по-третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Соледарської міської обєднаної територіальної громади у найбільшій мірі.

 

 

Рейтинг

Аргументищодоперевагиобраноїальтернативи/причинивідмови відальтернативи

Оцінкаризикузовнішніхчинниківна діюзапропонованогорегуляторногоакта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Не вирішує зазначену проблему. Альтернатива є неприйнятною, оскільки чинним законодавством передбачено залучення підприємства для здійснення функцій робочого органу по підготовці матеріалівдляпроведенняконкурсу серед перевізників.

Зовнiшнi чинники на дію

регуляторного акта у разі

залишення існуючої на

даний момент ситуацii,

без змін, вiдсутнi.

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення виконкому.

Перевагами обраного способу є те, що по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів;

по-друге встановлюються прозорі умови визначення робочого органу;

по-третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Соледарської міської обєднаної територіальної громади.

Щодо зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію

регуляторного акту можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Затвердження Умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, які не виходять за межі території району надасть можливість місцевим органам влади оперативно вживати заходів для задоволення потреб населення в перевезеннях, задовольняти підприємницький інтерес, сприяти вирішенню завдань щодо підвищення можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності для забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток для досягнення сталих економічних умов роботи. Також прийняття даного рішення забезпечить виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та дотримання Закону України  «Про автомобільний транспорт».

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також  не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта. Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта, будуть:

- зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

            - зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

 • зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Зазначені зовнішні чинники мають значний вплив на результативність  запропонованого регуляторного акта, тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення  негативного впливу зазначених зовнішніх чинників. Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.

 

. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,   фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади не проводився, в зв’язку з  тим, що розробником здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений, з визначенням можливості подальшого перегляду ефективності його дії та можливого  внесення до нього змін та доповнень.

Протягом зазначеного періоду дії регуляторного акта передбачається створити:

 • належні умови для розвитку транспортної системи Соледарської міської обєднаної територіальної громади;
 • сприятливий інвестиційний клімат.

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування. відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності».

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

Після набрання чинності регуляторного акту його результативність визначається такими показниками:

кількість поданих суб’єктами господарювання документів для участі в конкурсі;

кількість підприємств допущених до участі у конкурсі;

визначено (не визначено) або відсутні переможці конкурсу;

розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаних з виконанням цього регуляторного акту.

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб’єктів господарювання при виконанні вимог регуляторного акту не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект регуляторного акту та повідомлення про його оприлюднення опубліковане в газеті «Вперед», після прийняття проекту рішення його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

Кiлькiсть укладених договорів з підприємствами (організаціями) - передбачається укладання 1 договору.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), вивчення громадської думки.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акту.

             Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дати закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

             За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та, у разі виявлення проблемних питань, вони будуть ycyнені шляхом внесення вiдповiдних змін.

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Соледарської міської ради

 

 

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

І.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

 

Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, маємо до 15 липня оприлюднити прийняте рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

 

Проблема, яку пропонується розв’язати – врегулювання справляння місцевих податків та пільг із сплати місцевих податків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік відповідно до Податкового кодексу, визначення на законних підставах розміру ставок  та пільг місцевих податків.

 

Причини виникнення проблеми:

Справляння місцевих податків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади здійснювалося відповідно до рішення міської ради від 26.06.2018 № 7/26-705 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». У 2018 році надійшло податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 1245,16 тис.грн. (питома вага податку складає 6,70відс. у місцевих податках та зборах); транспортного податку - у сумі 162,75 тис.грн. (питома вага податку складає 0,88 відс. у місцевих податках та зборах); земельного податку - у сумі 15736,12 тис.грн. (питома вага податку складає 84,73 відс. у місцевих податках та зборах); єдиного податку (І та ІІ гр.) – у сумі 1428,41 тис.грн. (питома вага  складає 7,69  відс. у місцевих податках та зборах), туристичного збору – 0,28 тис.грн. (питома вага  складає 0 відс. у місцевих податках та зборах)

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) затверджувати рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, які будуть діяти лише протягом року на який прийняті.

У разі неприйняття рішення, що є обов’язковим згідно Кодексу, плата за землю справляється з застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю; податок на нерухоме майно буде справлятися, із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2020 році, а фізичних осіб - платників податку у 2020 році; єдиний податок буде справлятися, із застосуванням  мінімальних ставок (оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від справляння цього податку будуть 0 грн.); туристичний збір буде справлятися, із застосуванням  мінімальних ставок (оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від справляння цього податку будуть 0 грн.); транспортний податок буде справлятися із застосуванням мінімальних ставок транспортного збору; Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, розвитку підприємництва, тощо.

 

Аналіз втрат до бюджетуоб’єднаної територіальної громади

№п/п

показник

у разі прийняття рішення на 2020 рік

у разі не прийняття рішення на 2020 рік

Відхилен-

ня тис.грн.

(втрати до бюджету)

Середня ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень

Ставка,% (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень

 

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1497,5

0

0

1497,5

2

Єдиний податок

1 гр.-10

2гр.-20

1679,1

0

0

1679,1

 

Разом

х

3176,6

х

0

3176,6

 

 Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2018-3723,00 грн., на 01.01.2019 -4173,00 грн., прогноз на 2020 рік – 4425,00 грн.  (Державний бюджет України на 2018, 2019 роки, Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701). Прогнозований розмір на 2020 рік мінімального прожиткового мінімуму - 2073,0 тис.грн (лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2018 року до вартості 1 кв.м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам (власники об’єктів нерухомості) -151646:(0,5*3200:100)=9477,8 кв.м;

- юридичним особам (власники об’єктів нерухомості)  -

1093523: (0,5*3723:100)=58744,2 кв.м.

Прогноз надходжень на 2020 рік складе :

- фізичним особам (власники об’єктів нерухомості) -0,5*4173:100*9477,8=197754,30грн;

- юридичним особам (власники об’єктів нерухомості) -0,5*4425:100*58744,2=129915,43грн.

Розрахунок  прогнозних надходжень до  бюджету об’єднаної територіальної громади І та ІІ групи платників єдиного податку на 2019 рік

І група: 2073*10%* 9*12=22388,40 грн.

ІІ група: 4425*20%*156*12=1656720,00 грн.

За даними звітів фінансового управління Соледарської міської ради про виконання доходної частини бюджету, платники земельного податку, для яких ставки регулюються за рішенням Соледарської міської ради, сплатили до бюджету об’єднаної територіальної громади у 2018 році юридичні особи – 4206,27 тис.грн., фізичні особи – 440,92 тис.грн., орендна плата з юридичних осіб – 9606,09 тис.грн, орендна плата з фізичних осіб – 1482,84 тис.грн., разом 15736,12 тис.грн.; транспортний податок з юридичних осіб – 162,75 тис.грн.; туристичний збір надійшов у сумі 0,28 тис.грн.

Так у разі не прийняття рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»міською радою втрата бюджету об’єднаної територіальної громади  складе 3176,6 тис.грн., що негативно вплине на виконання програм соціально-економічного розвитку.

 

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету об’єднаної територіальної громади, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.Питання наповнення бюджетуоб’єднаної територіальної громадичерез встановлення місцевих податків та зборів є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й Соледарської міської об’єднаної територіальної громади. Як наслідок члени територіальної громади, у тому числі платники  податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів та отримання доходів бюджету об’єднаної територіальної громади (прогнозовано у 2020 році – 3176,6 тис.грн.) з метою реалізації власних повноважень.Згідно з бюджетним законодавством  місцеві податки та збори є джерел надходження загального фонду бюджету міста, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізуються інші соціальні програми. Крім цього, рішення Соледарської міської ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексами України.

 

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Розв’язання проблеми встановлення місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими міською радою;

- діючих актів, оскільки ставки податків та зборів, визначені в рішенні міської ради від 26.06.2018 №7/26-705  «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  застосовуються лише на 2019 рік.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Соледарської  міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

 Згідно Податкового Кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів.

При аналізі використовуються дані фінансового управління  Соледарської міської ради за 2018 рік.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.     

Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.Цілями державного регулювання є встановлення податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік відповідно до вимог Кодексу.

Надходження коштів до доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громади від запропонованого регулювання спрогнозовано у сумі 3176,6 тис.грн,. що забезпечить виконання соціально важливих програм. 

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості бюджету об’єднаної територіальної громади та своєчасності сплати податку.

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається розробником акта як перша альтернатива - прийняття даного регуляторного акта (далі – Альтернатива 1) другою альтернативною є неприйняття регуляторного акта (далі – Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акта за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3) .

1.     Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити стабільні надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади. До бюджету ОТГ надійде 3176,6 тис.грн., що дозволить профінансувати соціальні програми. Крім цього пропонується встановити пільги по сплаті податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та земельного податку для окремих категорій платників податків.

  Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики

Альтернатива 2

 

Неприйняття регуляторного акту не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива  забезпечить сплату  місцевих податків та зборів за мінімальними ставками. Очікувані втрати бюджету ОТГ у разі не прийняття рішення  складатимуть 3176,6 тис.грн. Негативний вплив буде завдано Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ОТГ ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм

Альтернатива 3

 

Альтернатива може бути прийнятою. Установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та /або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку. Вартість за 1 кв.м. об’єкта оподаткування складатиме для фізичних осіб - 62,6 грн.  (4173*1,5:100) та прогнозні надходження від сплати податку складуть 593,3 тис.грн.   (62,6*9477,8 кв.м.). Для юридичних осіб вартість за 1 кв.м. об’єкта складе – 66,4 грн. (4425*1,5:100) та прогнозні надходження – 3900,6 тис.грн. (66,4*58744,2 кв.м.). В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини бюджету ОТГ, але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податку і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

По єдиному податку встановлені максимальні розміри ставок.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дає можливість врегулювати питання:

 - надходження місцевих податків і зборів до бюджету ОТГ і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

- формування позитивного іміджу Соледарської міської ради.

Прогнозні надходження при сплаті податку складуть  3176,6 тис.грн.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до  бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

Відсутні

На наступний рік на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відсутній регуляторний акт. Відзначається неузгодження  з вимогами Бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення. Недоотримання надходжень до бюджету на прогнозованому рівні близько 3176,6 тис.грн.

Альтернатива 3

Максимальні надходження до  бюджету ОТГ спричинять надпланові надходження бюджету ОТГ, які можливо спрямувати на соціально економічний розвиток міста.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до бюджету ОТГ.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення ставок з урахуванням податкового законодавства повною мірою. Крім того пропонується заходи для пільгової категорії у розмірі 100 відс.

Сплата податків за пропонованими ставками у сумі 3176,6 тис.грн.

Альтернатива 2

Через відсутність регулювання , оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  єдиний податок, туристичний збір.

Відсутні

 

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податку.

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

*

*

257

259

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

*

*

99

100

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

165

165

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

 

100

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання земельного податку, одиниць

2

*

1

113

116

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2

*

1

97

100

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання туристичного збору, одиниць

1

*

*

*

1

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

*

*

*

100

 

 

           

 

 

           

 

 

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

5

0

1

535

541

 

 

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,0

*

0,1

98,9

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечується прозорість механізму справляння місцевих податків та зборів. Справляння місцевих податків та зборів до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України

Сплата  податку до бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік, вигода для платників місцевих податків та зборів

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати будуть складати будуть складати 2996,4 тис.грн. (6173,0-3176,6)

                   

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутня

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутня

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Для визначення оптимального альтернативного способуз урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначаєтьсязачотирибальноюсистемоюоцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті повною мірою(проблемабільше існуватине буде);

3 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті майже  повною мірою(усі важливі аспекти проблеми існуватинебудуть);

2 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті частково(проблемазначно зменшиться,деякі важливітакритичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 -цілі прийняттярегуляторного акта,якінеможутьбутидосягнуті(проблемапродовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Альтернатива 1 дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть). Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території Соледарської міської територіальної громади та відповідно наповнення бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати). Така альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Кодексу місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку установленому кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню м бюджету ОТГ.

Альтернатива 3

2

Альтернатива 3 дозволяє частково досягнути поставлених цілей (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні аспекти залишаться не вирішеними). Надмірне податкове навантаження на платників місцевих податків та зборів  призведе  до виникне зворотного ефекту, в результаті чого  зменшаться  надходження до бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнуто не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2020рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті майже повною мірою ( проблема однокового податкового навантаження на платників податку за об'єкти, розташовані у різних частинах об'єднаної територіальної громади з різною комерційною привабливістю буде вирішена. Дану проблему у місті Соледар вирішити не можливо – відсутній Генеральний план міста , відповідно до якого розподілятимуться зона за комерційною привабливістю. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені; ставки плати за землю – земельного податку застосовані за видом діяльності.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 26.06.2018 №7/26-705 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»            

Ця альтернатива є неприйнятою, так як рішення міської ради щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2019 рік.

Альтернатива 3

Максимальні надходження до бюджету ОТГ спричинять надпланові надходження бюджету ОТГ, які можливо спрямувати на соціально економічний розвиток  ОТГ. Громадяни:

вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ.

 Суб’єкти господарювання:

відсутні

Органи місцевого самоврядування: витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до  бюджету ОТГ.

Громадяни: надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів. Суб’єкти господарювання:- додаткові витрати будуть складати  2996,4 тис.грн. (6173,0-3176,6).

Альтернатива може бути прийнятою досягаються цілі ухвалення акта але при цьому збільшується податкове навантаження

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету об'єднаної територіальної громади

 Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політичні впливи,дефіцит, ресурсів тощо

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1

 

 Відсутні

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1,так, як цілі можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними).

 Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ОТГ, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшаться надходження до бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнуто не буде

 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства  України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політичні впливи,дефіцит, ресурсів тощо

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Соледарської міської ради«Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме:

визначення ставок місцевих податків та зборів, саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку, єдиного податку, збору для місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору;

визначення пільгових категорій громадян;

встановлення пільги окремій категорії платників податків.

Інші елементи податків (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначено на рівні Податкового кодексу України.

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційній веб-сторінці Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика». З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення міської ради передбачається  оприлюднити  в газеті  ««Вперед», м.Бахмут».

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання,у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Тобто, прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта  - 2020 рік. Достатній для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Назва показника

2018 рік (факт)

2019 рік (очікувані)

2020 рік (очікувані у зв,язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до бюджету ОТГ від сплати місцевих податків (тис.грн.) в тому числі

18409,97

19642,05

21024,05

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1245,16

1060,64

1497,50

Плата за землю

15736,12

17046,90

17847,03

Єдиний податок

1428,41

1534,11

1679,10

Туристичний збір

0,28

0,40

0,42

Кількість суб’єктів господарської діяльності-платників місцевих податків, осіб

497

541

541

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

       Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

       На територій Соледарської міської об'єднаної територіальної громади друкованих засобів інформації немає, тому повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м.Бахмут (загально тижневий тираж складає 5000 екземплярів), а регуляторний акт на веб-сайти Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим управлінням Соледарської міської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

 Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку – Фінансове управління Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного зборудо бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до Методики проведення

                                                                             аналізу впливу

                                                                             регуляторного акта

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4425) у погодинному розмірі 4425,0/160=27,66 грн /год

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

0,0

 

0,0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-         земельний податок

-         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

108547,00

 

30549,00

 

0,0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не міняються, так як трудозатрати не змінюються

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0,9х27,66=24,89 грн.

 

24,89

 

0,0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4аркушах)

 

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

-

8

Інше (уточнити), гривень

   0,00

0,0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

139120,89

0,0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

           5

 

0,0

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

 

695604,45

 

0,0

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0,0

0,0

0,0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-         земельний податок

-         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

108547,00

30549,00

 

 

0,0

           

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0,4х27,66=11,06

 

11,06

 

0,0

 

11,06

 

0,0

________

*Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шліхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної категорії.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

 

 

Витрати за п'ять років

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0,5х27,66=13,83

 

 

 

13,83

 

 

 

0,0

 

 

 

 

13,83

 

 

 

0,0

 ________

*Вартість витрат, пов’язаних із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати (друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додаткового найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

0,0

 

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

                                                                                        Додаток 4

                                                                                        до Методики проведення

                                                                                        аналізу впливу

                                                                                        регуляторного акта

 

ТЕСТ

Малого підприємства (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у березні 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об'єктів нерухомості, платниками 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку, платниками земельного податку.

15

Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок податку на 2020 рік на рівні діючих ставок.   При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2.Вимірювання впливу регулювання на:

кількість суб’єктів підприємництва,на яких поширюється регулювання: - 536 одиниць (малі та мікропідприємців);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,9 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5

Інші процедури

0,0

0,0

0,0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

536

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,0

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва,на яких поширюється регулювання: 536 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4425) у погодинному розмірі 4425,0/160=27,66 грн /год

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулюванняФормула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночно кількість форм

(0,25 годин Х 27,66 грн (мінімальна заробітна плата 4425,00 грн : 160 год,місяць) = 6,92)

6,92грн.

0,0

0,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

0,0

0,0

0,0

11

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     1 год. Х 27,66 грн. (мінімальна зарплата                   4425,00 грн.:160 год. в місяць)  = 27,66 грн.

27,66 грн.

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок за рік = 0,5 год. Х 27,66 грн.. (мінімальна зарплата 4425,00 грн.:160 год. в місяць) =                              13,83 грн.

13,83 грн

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

48,41

Х

0,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

536

0,0

0,0

16

Сумарно, гривень

25947,76

Х

0,0

           

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, тобто витрати органи місцевого самоврядування не здійснюють.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

0,0грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

25947,76 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

0,0грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

25947,76 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

0,0 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,0 («Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

0,0грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

25947,76 грн (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

0,0грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

 

 

5. Розроблення корегуючи (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом'якшувальними заходами для суб'єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.     Зменшення ставок податку.

1.1.          Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного ) року.

Таким чином, прийняття ставки податку у місті Соледар у розмірі 0,6% та на території старостинських округів у розмірі 0,4% є вже не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб'єкти господарювання в місті Соледар в залежності від місця розташування об'єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.          Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

         Прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 10 відсотків та для другої групи – у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено).

1.3    Плата за землю – земельний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угодій  - не менше 0,3% і не більше 1% від нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі на більш 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більш 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області, а для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Таким чином, прийняття ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

- для земель сільськогосподарського призначення у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель житлової забудови у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель громадської забудови: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – 2,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування – 1,200% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування – 1,200% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель природно-заповідного фонду у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель оздоровчого призначення (земля, що мають природно-лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель рекреаційного призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для індивідуального дачного будівництва – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для колективного дачного будівництва – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель історико-культурного призначення у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель лісогосподарського призначення у розмірі 0,100% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

- для земель водного фонду: для експлуатації та догляду за водними об’єктами – 0,300%  (пом'якшений захід запроваджено); для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для експлуатації та догляду за смугами відведення – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для догляду за береговими смугами водних шляхів – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для сінокосіння – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для рибогосподарських потреб – 0,750% (пом'якшений захід запроваджено);для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для проведення науково-дослідних робіт – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних смуг морів, морських заток і лиманів – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель промисловості: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання та розподілення води) – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель транспорту: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель зв’язку у розмірі 1,000% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель енергетики у розмірі 1,000% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель оборони: для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності СБУ – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель запасу у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель резервного фонду у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель загального користування у розмірі 1,000% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

Прийняття ставки податку за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5,000% та для лісових земель у розмірі 0,100% є максимально допустимими ставками (пом’якшений захід не запроваджено).

1.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки збору за місце для паркування транспортних засобів  на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено).

1.5Туристичний збір.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється у розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Таким чином, прийняття ставок туристичного збору на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 0,5%- для внутрішнього туризму та 5%- для в’їзного туризму є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено).

2.     Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом'якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                       Т.І. Глущенко

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Розробник регуляторного акту: Фінансове управління Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Глущенко Т.І.

1. Визначення проблеми, що пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21 травня 1997 №280/97-ВР «про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу Iп.12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади. Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шліхом прийняття відповідного проекту рішення.

2.Визначення цілей державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Загальнообов'язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу Україні, забезпечить наповнюваність бюджету.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п.12.3 ст.12 податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2020 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб'єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Зміни та доповнення можуть вноситися у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення та стабільність надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади.

10.Заходи з відстеження результативності акту.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись Фінансовим управлінням Соледарської міської ради на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до бюджету  об'єднаної територіальної громади відділу доходів Фінансового управління Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками, визначеними в розділі 8.

У раз продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст.10 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                       Т.І. Глущенко

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Соледарської міської ради

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг

Соледарської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради» підготовлений відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Назва регуляторного акту: проект рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради ».

Регуляторний орган: Соледарська міська рада.

Розробник документа: відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради.

Контактний телефон: (0627) 442065.

 

1. Визначення проблеми, що пропонується розв’язати шляхом державного регулюваня.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Соледарської об’єднаної територіальної громади :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Соледарській об’єднаній територіальній громаді шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр).

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернення, суб’єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором та державним реєстратором;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

 

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Прийняття регуляторного акта, забезпечення регулювання.

 

Альтернатива введення в дію запропонованого акта є актуальною та дозволить досягти встановлених цілей. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики та потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому. Крім того це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

 

Залилишення ситуації без змін та відсутність регулювання.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

забезпечення регулювання

Зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій; реалізація державної політики у сфері малого підприємництва

Відсутні

 

Альтернатива 2

 

відсутність регулювання

Відсутні.

Зазначений нормативно-правовий акт не буде відповідати вимогам чинного законодавства

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Забезпечення громадян якісними адміністративними послугами

не передбачені

Альтернатива 2

відсутність регулювання

не передбачені

не передбачені

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта складає– 326.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

-

-

324

326

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

-

-

99

100

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Можливість в законодавчому полі отримати якісні адміністративні послуги, досягнення рівності всіх заявників перед законом.

Незначні операційні витрати

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та забезпечує досягнення встановлених цілей.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству та сприяє покращенню результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі

Зазначена форма державного регулювання немає альтернатив, оскільки згідно із Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» чітко визначено порядок надання адміністративних послуг.

Для вирішення проблеми приймається проект рішення сесії Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради».

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідності бала

Альтернатива 1

забезпечення регулювання

4

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою, проблема більше існувати не буде.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

1

Невідповідність принципам регуляторної політики, проблеми продовжують існувати.

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

забезпечення регулювання

забезпечення громадян якісними адміністративними послугами

операційні

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

відсутні

відсутні

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

забезпечення регулювання

Забезпечення громадян якісними адміністративними послугами.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Неприйняття акта не вирішує проблеми у сфері надання адміністративних послуг.

Падіння рейтингу міста у сфері надання адміністративних послуг, збільшення кількості звернень громадян.

               
 

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати стан ринку адміністративних послуг, не допускаючи погіршення якості послуг, або припинення їх надання. Затвердження цього регуляторного акту забезпечить досягення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту Центру, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Механізм дії – запропонований регуляторний акт спрямований на безпосереднє розвязання визначеної проблеми, а саме: впорядкування організації роботи Центру, дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг шляхом приведення Регламенту роботи Центру у відповідність до вимог чинного законодавства.

Відповідно до вимог регуляторної політики проект рішення міської ради для обговорення та отримання зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розміщено офіційному сайті міської ради.

Враховуючи, що Регламент Центру встановлюється шляхом публічного обговорення, то цей Регламент буде визначений з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Контроль за встановленим Регламентом може здійснюватися як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими організаціями

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного реєстратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

Запропонований вихід із ситуаці, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, в саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На дію регуляторного акту можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори як: підвищення розміру вартості земельних ділянок, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо, при яких розмір плати за надання адміністративних послуг буде переглянутий.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Проект рішення не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

Виконання даного рішення не потребує додаткових витрат з коштів Державного, обласного та місцевих бюджетів, крім планових витрат на утримання Центру.

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.

№ з/п

Обєкт впливу

витрати

вигоди

1

Держава

Значних витрат не зазнає

Збільшення надходжень до бюджету від плати за надання послуг

2

Субєкт господарювання

Одноразові незначні витрати на оформлення дозвільних документів

Фінансовий стан залишиться стабільним, гарантовано отримання прибутку від надання послуг, по яких отримуються документи.

3

Споживачі: населення

Додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).

Дозволить користуватися послугами, які надаються Центром за менших затрат часу та коштів

         Таким чином, порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо загальний позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність прийняття Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежений у часі. Цей акт розрахований на довгострокову дію і набирає чинності з дня наступного за днем його оприлюднення.

Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними.

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеженнярезультативності регуляторного акту.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг (щодо зручності отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через Центр та рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акту).

Цільовою групою соціологічного опитування є субєкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг та дозвільних документів.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом проведення базового, повторного та переодичних відстежень його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься до дня набуття його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років, за результатами якого можливо здійснити порівняльний аналіз базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін у регуляторний акт.

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта.

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акта покладено на Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської ради.

Результати відстеження після їх здійснення будуть оприлюднені в засобах масової інформації та/або на офіційному веб – сайті Соледарськоїміської ради в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

відділом надання адміністративних послуг Соледарської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

Начальник відділу

надання адміністративних послуг                                                   О.М.Нікуліна

 

 

Додаток 1 до

аналізу регуляторного впливу

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

67,29

336,45

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

50,0

250,0

8

Інше (уточнити), гривень

   

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

117,29

586,45

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

2

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

234,58

1172,90

 

*(мін.з/плата – 3723 грн.Х12 міс./249 днів/8 годин=22,43)

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, під-готовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністра-тивних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погожень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифі-кації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

1 чол.х3 год.х22,43=67,29

 

 

*(мін.з/плата 3723 грн.х 12/249 днів/ 8 годин=22,43)

67,29

134,58

 

2х67,29

672,90

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

50

50

250

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати зап’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0

0

 

 

Начальник відділу

надання адміністративних послуг                                                   О.М.Нікуліна

 

 

Додаток 2

аналізу регуляторного впливу

 

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підпри-ємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

22,43

 

(мін.з/плата 3723 грн.х 12/249 днів/ 8 годин=22,43)

1

2

44,86

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

1

22,43

1

2

44,86

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

1

1

1

2

44,86

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1

1

1

1

44,86

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

22,43

1

2

44,86

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

1

22,43

1

2

44,86

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1

22,43

1

2

44,86

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

314,02

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

1570,01

 

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1

Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

314,02

1570,01

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

х

314,02

1570,01

 

 

Начальник відділу

надання адміністративних послуг                                                   О.М.Нікуліна

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікропідприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “19”лютого2018р. по “23”лютого2018р.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з суб’єктами господарювання

Не проводились

-

2

Телефонні розмови

4 розмови

 з 4 особами

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікропідприємництва: кількість суб’єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 324 одиниць;

 - питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99%.(відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати зап’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

50

0

50

6

Разом, гривень

Формула:   (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

50

Х

50

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

324

8

Сумарно, гривень

Формула:  відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

16200

 

(50х324)

Х

81000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

15х6,21х1

=93,15

93,15

465,75

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

93,15

Х

93,15

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

324

324

324

16

Сумарно, гривень

Формула:  відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

30180,60

Х

150903

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

22,43

(мін.з/плата 3723 грн.х 12/249 днів/ 8 годин=22,43)

1

324

7267,32

2. Поточний контроль за суб’єк-том господарювання, що перебу-ває у сфері регулювання, у тому числі:

1

22,43

1

324

7267,32

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

1

22,43

1

324

7267,32

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1

22,43

22,43

22,43

7267,32

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

22,43

1

324

7267,32

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

1

22,43

1

324

7267,32

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1

22,43

1

324

7267,32

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

43603,92

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

218019,60

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

43603,92

218019,60

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

х

43603,92

218019,60

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

16200

81000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

30180,60

150903

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

(рядки 1+2)

46380,60

231903

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

26623,08

133115,40

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

(рядки 3+4)

49003,68

365018,40

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Для суб’єктівмалого підприємництва – отримувачів процедур дозвільного характеру, корегуючим (помякшувальним) заходом є можливість задовольнити підприємницький інтерес до розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконаленого порядку подачі документів на отримання дозвільних документів та адміністративних послуг через Центр, запровадження замовлень адміністративних послуг в режимі он-лайн, отримання компетентних консультацій, тощо. Уніфіковані вимоги регуляторного акта сприятимуть підвищенню ділової активності у місті, забезпеченню активного розвитку приватної ініціативи, зростанню прибутків бізнесуі, як результат,-покращення соціально-економічних показників розвитку громади.

 

 

Начальник відділу

надання адміністративних послуг                                                   О.М.Нікуліна

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

І.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

 

Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, маємо до 15 липня оприлюднити прийняте рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

 

Проблема, яку пропонується розв’язати – врегулювання справляння місцевих податків податку та пільг із сплати місцевих податків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік відповідно до Податкового кодексу, визначення на законних підставах розміру ставок  та пільг місцевих податків.

 

Причини виникнення проблеми:

Справляння місцевих податків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади здійснювалося відповідно до рішення міської ради від 05.07.2017 № 7/11-269 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік». У 2017 році надійшло податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 929,23 тис.грн. (питома вага податку складає 4,1відс. у місцевих податках та зборах); транспортного податку - у сумі 71,68 тис.грн. (питома вага податку складає 0,3 відс. у місцевих податках та зборах); земельного податку - у сумі 14344,26 тис.грн. (питома вага податку складає 62,68 відс. у місцевих податках та зборах); єдиного податку – у сумі 7532,66 тис.грн. (питома вага складає 32,92 відс. у місцевих податках та зборах).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) затверджувати рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, які будуть діяти лише протягом року на який прийняті.

У разі неприйняття рішення, що є обов’язковим згідно Кодексу, плата за землю справляється з застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю; податок на нерухоме майно буде справлятися, із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2019 році, а фізичних осіб - платників податку у 2019 році; єдиний податок буде справлятися, із застосуванням  мінімальних ставок (оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від справляння цього податку будуть 0 грн.); транспортний податок буде справлятися із застосуванням мінімальних ставок транспортного збору. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, розвитку підприємництва, тощо.

 

Аналіз втрат до бюджетуоб’єднаної територіальної громади

№п/п

показник

у разі прийняття рішення на 2019 рік

у разі не прийняття рішення на 2019рік

Відхилен-

ня тис.грн.

(втрати до бюджету)

Середня ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень

Ставка,% (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень

 

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1337,1

0

0

1337,1

2

Єдиний податок

1 гр.-10

2гр.-20

1500,5

0

0

1500,5

 

Разом

х

2837,6

х

0

2837,6

 

 Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2017-3200грн., на 01.01.2018 -3723,00 грн., прогноз на 2019 рік – 4173,00 грн.  (Державний бюджет України на 2017, 2018 роки, Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701). Прогнозований розмір на 2019 рік мінімального прожиткового мінімуму - 1921,0 тис.грн (лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2017 року до вартості 1 кв.м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам (власники об’єктів нерухомості) -123079:(0,5*1378:100)=17863,4кв.м;

- юридичним особам (власники об’єктів нерухомості)  -

806156: (0,5*3200:100)=50384,8кв.м.

Прогноз надходжень на 2019 рік складе :

- фізичним особам (власники об’єктів нерухомості) -0,5*3200:100*17863,4=285814,40грн;

- юридичним особам (власники об’єктів нерухомості) -0,5*4173:100*50384,8=1051278,85грн.

Розрахунок  прогнозних надходжень до  бюджету об’єднаної територіальної громади І та ІІ групи платників єдиного податку на 2019 рік

І група: 1921*10%* 47*12=108344,40грн.

ІІ група: 4173*20%*139*12=1392112,80 грн.

За даними звітів фінансового управління Соледарської міської ради про виконання доходної частини бюджету, платники земельного податку, для яких ставки регулюються за рішенням Соледарської міської ради, сплатили до бюджету об’єднаної територіальної громади у 2017 році юридичні особи – 4482,7 тис.грн., фізичні особи – 183,1 тис.грн., орендна плата юридичних осіб – 8395,3 тис.грн, орендна плата фізичних осіб – 1283,1 тис.грн., разом 14344,2 тис.грн.; транспортний податок з юридичних осіб – 71,7 тис.грн.

Так у разі не прийняття рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»міською радою втрата бюджету об’єднаної територіальної громади  складе 2837,6 тис.грн., що негативно вплине на виконання програм соціально-економічного розвитку.

 

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету об’єднаної територіальної громади, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.Питання наповнення бюджетуоб’єднаної територіальної громадичерез встановлення місцевих податків та зборів є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й Соледарської міської об’єднаної територіальної громади. Як наслідок члени територіальної громади, у тому числі платники  податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів та отримання доходів бюджету об’єднаної територіальної громади (прогнозовано у 2019 році –2837,6 тис.грн.) з метою реалізації власних повноважень.Згідно з бюджетним законодавством  місцеві податки та збори є джерел надходженя загального фонду бюджету міста, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізуються інші соціальні програми. Крім цього, рішення Соледарської міської ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексами України.

 

 

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Розв’язання проблеми встановлення місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими міською радою;

- діючих актів, оскільки ставки податків та зборів, визначені в рішенні міської ради від 05.07.2017 №7/11-269  «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік№  застосовуються лише на 2018 рік.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Соледарської  міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

 Згідно Податкового Кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів.

При аналізі використовуються дані фінансового управління  Соледарської міської ради за 2017 рік

 

ІІ. Цілі державного регулювання.     

Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.Цілями державного регулювання є встановлення податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік відповідно до вимог Кодексу.

Надходження коштів до доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громади від запропонованого регулювання спрогнозовано у сумі 3052,8 тис.грн. що забезпечить виконання соціально важливих програм. 

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості бюджету об’єднаної територіальної громади та своєчасності сплати податку.

 

 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається розробником акта як перша альтернатива прийняття даного регуляторного акта (далі – альтернатива 1) другою альтернативною є неприйняття регуляторного акта (далі – Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акта за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3) .

1.     Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити стабільні надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади. До бюджету ОТГ надійде 2837,6 тис.грн., що дозволить профінансувати соціальні програми. Крім цього пропонується встановити пільги по сплаті податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та земельного податку для окремих категорій платників податків.

  Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики

Альтернатива 2

 

Неприйняття регуляторного акту не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива  забезпечить сплату  місцевих податків та зборів за мінімальними ставками. Очікувані втрати бюджету ОТГ у разі не прийняття рішення  складатимуть 2837,6 тис.грн.. Негативний вплив буде завдано Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ОТГ ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм

Альтернатива 3

 

Альтернатива може бути прийнятою. Установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та /або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку. Вартість за 1 кв.м. об’єкта оподаткування складатиме для фізичних осіб - 55,85грн (3723*1,5:100),та прогнозні надходження від сплати податку складуть 997,6 тис.грн. (55,85*17863,4 кв.м.). Для юридичних осіб середня вартість за 1 кв.м об’єкта складе – 62,60грн (4173,0*1,5:100) та прогнозні надходження – 3154,1тис.грн. (62,60*50384,8 кв.м). В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини бюджету ОТГ, але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податку і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

По єдиному податку встановлені максимальні розміри ставок.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дає можливість врегулювати питання:

 - надходження місцевих податків і зборів до бюджету ОТГ і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

- формування позитивного іміджу Соледарської міської ради.

Прогнозні надходження при сплаті податку складуть  2837,6 тис.грн.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до  бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

Відсутні

На наступний рік на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відсутній регуляторний акт. Відзначається неузгодження  з вимогами Бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення. Недоотримання надходжень до бюджету на прогнозованому рівні близько 3052,8 тис.грн.

Альтернатива 3

Максимальні надходження до  бюджету ОТГ спричинять надпланові надходження бюджету ОТГ, які можливо спрямувати на соціально економічний розвиток міста. Прогнозовані надходження до бюджету на 2019 рік складуть 5652,2 тис.грн. (розрахунок наведено альтернатива  3 пункту 1 визначення альтернативних способів)

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до бюджету ОТГ.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення ставок з урахуванням податкового законодавства повною мірою. Крім того пропонується заходи для пільгової категорії у розмірі 100 відс.

Сплата податків за пропонованими ставками у сумі 2837,6 тис.грн.

Альтернатива 2

Через відсутність регулювання , оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  єдиний податок.

Відсутні

 

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

58

60

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

3

0

0

97

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

186

186

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

 

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання земельного податку, одиниць

2

*

1

34

37

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

6

*

3

91

100

           

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

0

1

278

283

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,5

*

0,5

98

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечується прозорість механізму справляння місцевих податків та зборів. Справляння місцевих податків та зборів до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України

Сплата  податку до бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік, вигода для платників місцевих податків та зборів

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати будуть складати будуть складати 2814,6 тис.грн. (5652,2-2837,6)

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутня

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутня

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Для визначення оптимального альтернативного способуз урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначаєтьсязачотирибальноюсистемоюоцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті повною мірою(проблемабільше існуватине буде);

3 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті майже  повною мірою(усі важливі аспекти проблеми існуватинебудуть);

2 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті частково(проблемазначно зменшиться,деякі важливітакритичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 -цілі прийняттярегуляторного акта,якінеможутьбутидосягнуті(проблемапродовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Альтернатива 1 дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть). Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території Соледарської міської територіальної громади та відповідно наповнення бюджету ОТГ.

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати). Така альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Кодексу місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку установленому кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню м бюджету ОТГ.

Альтернатива 3

2

Альтернатива 3 дозволяє частково досягнути поставлених цілей (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні аспекти залишаться не вирішеними). Надмірне податкове навантаження на платників місцевих податків та зборів  призведе  до виникне зворотного ефекту, в результаті чого  зменшаться  надходження до бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнуто не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті майже повною мірою ( проблема однокового податкового навантаження на платників податку за об'єкти, розташовані у різних частинах об'єднаної територіальної громади з різною комерційною привабливістю буде вирішена. Дану проблему у місті Соледар вирішити не можливо – відсутній Генеральний план міста , відповідно до якого розподілятимуться зона за комерційною привабливістю. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені; ставки плати за землю – земельного податку застосовані за видом діяльності.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 05.07.2017 №7/11-269 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»            

Ця альтернатива є неприйнятою, так як рішення міської ради щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2018 рік.

Альтернатива 3

Максимальні надходження до бюджету ОТГ спричинять надпланові надходження бюджету ОТГ, які можливо спрямувати на соціально економічний розвиток  ОТГ. Громадяни:

вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ.

 Суб’єкти господарювання:

відсутні

Органи місцевого самоврядування: витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до  бюджету ОТГ.

Громадяни: надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів. Суб’єкти господарювання:- додаткові витрати будуть складати  2814,6 тис.грн. (5652,2-2837,6)

Альтернатива може бути прийнятою досягаються цілі ухвалення акта але при цьому збільшується податкове навантаження

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету об'єднаної територіальної громади

 Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політичні впливи,дефіцит, ресурсів тощо

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1

 

 Відсутні

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1,так, як цілі можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними).

 Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ОТГ, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшаться надходження до бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнуто не буде

 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства  України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політичні впливи,дефіцит, ресурсів тощо

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Соледарської міської ради«Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», а саме:

визначення ставок місцевих податків та зборів, саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку, єдиного податку, збору для місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору;

визначення пільгових категорій громадян;

встановлення пільги окремій категорії платників податків.

Інші елементи податків (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначено на рівні Податкового кодексу України.

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційній веб-сторінці Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення міської ради передбачається  оприлюднити  в газеті  ««Вперед», м.Бахтум».

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання,у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Тобто, прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта  - 2019 рік. Достатній для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Назва показника

2017 рік (факт)

2018 рік (очікувані)

2019 рік (очікувані у зв,язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до бюджету ОТГ від сплати місцевих податків (тис.грн.) в тому числі

16609,1

18319,41

21155,8

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

929,2

784,0

1337,1

Плата за землю

14344,3

16163,41

18103,0

Єдиний податок

1335,6

1372,0

1500,5

Кількість суб’єктів господарської діяльності-платників місцевих податків, осіб

205

283

283

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

       Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

       На територій Соледарської міської об'єднаної територіальної громади друкованих засобів інформації немає, тому повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м.Бахмут (загально тижневий тираж складає 6000 екземплярів), а регуляторний акт на веб-сайти Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим управлінням Соледарської міської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

 Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку – Фінансове управління Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного зборудо бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

                                                                            Додаток 2

                                                                             до Методики проведення

                                                                             аналізу впливу

                                                                             регуляторного акта

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

 -

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не міняються, так як трудозатрати не змінюються

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 

    -

 

     -

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

 

 

     -

 

 

 

    -

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

   -

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

           4

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

 

0

0

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Розмір податку не змінюється.

 
           

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

________

*Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шліхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної категорії.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

 

 

Витрати за п'ять років

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  -

 

 

 

 ________

*Вартість витрат, пов’язаних із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 -

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати (друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додаткового найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

 -

 

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

                                                                                        Додаток 4

                                                                                        до Методики проведення

                                                                                        аналізу впливу

                                                                                        регуляторного акта

 

ТЕСТ

Малого підприємства (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у березні 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об'єктів нерухомості, платниками 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку, платниками земельного податку.

11

Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок податку на 2019 рік на рівні діючих ставок.   При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2.Вимірювання впливу регулювання на:

кількість суб’єктів підприємництва,на яких поширюється регулювання: - 279 одиниць (малі та мікропідприємців);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,0 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5

Податки та збори:

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

Плата за замлю

 

Єдиний податок

 

 

 

603,1

 

 

10278,9

 

1500,5

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

12382,5

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

279

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

3454717,5

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва,на яких поширюється регулювання: 283 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4173,0) у погодинному розмірі 4173,0/160=26,08 грн /год

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулюванняФормула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночно кількість форм

(0,25 годин Х 26,08 грн (мінімальна заробітна плата 4173,00 грн : 160 год,місяць) =

6,52)

6,52грн.

0,0

0,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

0,0

0,0

0,0

11

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     1 год. Х 26,08 грн. (мінімальна зарплата                   4 173,00 грн.:160 год. в місяць)  = 26,08 грн.

26,08 грн.

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок за рік = 0,5 год. Х 26,08 грн.. (мінімальна зарплата 4 173,00 грн.:160 год. в місяць) =                              13,04 грн.

13,04 грн

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

45,64

Х

0,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

279

0,0

0,0

16

Сумарно, гривень

12733,56

Х

0,0

           

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, тобто витрати органи місцевого самоврядування не здійснюють.

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4173,0 грн.) у погодинному розмірі 4173,0/160=26,08 грн /год

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

26,08

1

279

1819,1

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,5

26,08

1

279

3638,2

камеральні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

виїзні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання ( оскільки не може бути 100% порушень,беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

26,08

1

14

185,6

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання( оскільки не може бути 100% порушень,беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

26,08

1

14

185,6

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення,беремо 50% загальної кількості 5% платників ,які можуть мати порушення,рядок 3 )

0,5

26,08

1

7

91,3

6. Підготовка звітності за результатами регулювання:

0,5

26,08

Х

279

3638,2

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

9558,0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0,0

  

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3454717,5грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

0,0грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

12733,56 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

0,0грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

3467451,06 грн (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

0,0 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

9558,0 грн

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка)

0,0грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3477009,06  грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

0,0грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

 

 

5. Розроблення корегуючи (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом'якшувальними заходами для суб'єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.     Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного ) року.

Таким чином, прийняття ставки податку у місті Соледар у розмірі 0,6% та на території старостинських округів у розмірі 0,4% є вже не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб'єкти господарювання в місті Соледар в залежності від місця розташування об'єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

         Прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 10 відсотків та для другої групи – у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено).

1.3   Плата за землю – земельний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угодій  - не менше 0,3% і не більше 1% від нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється в розмірі не більш 12% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які знаходяться в постійному користування суб'єктів господарювання (крім державних і комунальних форм власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється в розмірі на більш 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більш 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області.

Таким чином, прийняття ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

- для земель сільськогосподарського призначення у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель житлової забудови у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель громадської забудови: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – 2,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування – 1,200% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування – 1,200% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель природно-заповідного фонду у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель оздоровчого призначення (земля, що мають природно-лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель рекреаційного призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для індивідуального дачного будівництва – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для колективного дачного будівництва – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель історико-культурного призначення у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель лісогосподарського призначення у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель водного фонду: для експлуатації та догляду за водними об’єктами – 0,300%  (пом'якшений захід запроваджено); для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для експлуатації та догляду за смугами відведення – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для догляду за береговими смугами водних шляхів – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для сінокосіння – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для рибогосподарських потреб – 0,750% (пом'якшений захід запроваджено);для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для проведення науково-дослідних робіт – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних смуг морів, морських заток і лиманів – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель промисловості: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання та розподілення води) – 1,500% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель транспорту: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту – 3,000% (пом'якшений захід не запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель зв’язку у розмірі 1,000% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель енергетики у розмірі 1,000% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель оборони: для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності СБУ – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки – 0,300% (пом'якшений захід запроваджено); для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань – 1,000% (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель запасу у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель резервного фонду у розмірі 0,300% є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для земель загального користування у розмірі 1,000% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

Прийняття ставки податку за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5,000% є максимально допустимою ставкою (пом’якшений захід не запроваджено).

1.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки збору за місце для паркування транспортних засобів  на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено).

1.5Туристичний збір.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5% до 1% вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Таким чином, прийняття ставку туристичного збору на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 1% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

2.     Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом'якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

1.     Вид регулювання:рішення міської ради

2.     Назва регуляторного акта:про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

3.     Назва виконавців заходів з відстеження:Фінансове управління Соледарської міської ради

4.     Цілі прийняття регуляторного акта

-       дотримання вимог чинного законодавства;

-       встановлення ставок місцевих податків і зборів на територій   Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 2019 рік;

-       наповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

5.     Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2018р. по 30.03.2018р. (не більше 45 робочих днів).

6.     Тип відстеження: базове.

7.     Методи одержання результатів відстеження: Звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік (у частині надходжень місцевих податків та зборів).

8.     Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

№ з/п

Показники

2017 рік

 

ВСЬОГО обсяг надходжень місцевих податків і зборів до бюджету об’єднаної територіальної громади , тис.грн., у т.ч.:

8533,59

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

929,23

-Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

11,73

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів житлової нерухомості

2,78

-Сплачений юридичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

794,42

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

120,3

2

Єдиний податок

7532,68

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

4

Транспортний податок

71,68

5

Туристичний податок

-

 

9.    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: Результативність даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей буде визначено при повторному відстеженні (через рік після прийняття рішення). За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Розробник регуляторного акту: Фінансове управління Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Глущенко Т.І.

1. Визначення проблеми, що пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21 травня 1997 №280/97-ВР «про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу Iп.12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади. Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шліхом прийняття відповідного проекту рішення.

2.Визначення цілей державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Загальнообов'язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу Україні, забезпечить наповнюваність бюджету.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п.12.3 ст.12 податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2019 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб'єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. Зміни та доповнення можуть вноситися у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення та стабільність надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади.

10.Заходи з відстеження результативності акту.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись Фінансовим управлінням Соледарської міської ради на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до бюджету  об'єднаної територіальної громади відділу доходів Фінансового управління Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками, визначеними в розділі 8.

У раз продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст.10 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                   Т.І. Глущенко

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії Соледарської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської міськоїоб’єднаної територіальної громади ” зПорядкомвизначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади ”

 

      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Соледарської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської об’єднаної територіальної громади” зПорядкомвизначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської об’єднаної територіальної громади підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами) та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

      1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

      На сьогодні  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади не розроблено Правил розміщення зовнішньої реклами на території Соледарськоїміськоїоб’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, тому виникає необхідність у прийнятті власного регуляторного акта відповідно до чинного законодавства.

Неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу розміщення зовнішньої реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що в свою чергу  створить правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

      2. Цілі державного регулювання.

      Основною метою даного регулювання є виконання вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, встановлення економічно обґрунтованої плати за користування місцем розташування  зовнішньої реклами в залежності від місця встановлення рекламних засобів.

      Даними Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та Порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарськоїміськоїоб’єднаної територіальної громади пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Соледарської міської ради та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкованості, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, визначається чіткий порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

      3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

      Залишити існуючу ситуацію без змін. Альтернатива  відкинута  у  зв’язку з тим, що на даний час на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади плата за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади не здійснювалася.

      Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

Прийняття запланованого регуляторного акту буде відповідати вимогам Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29 грудня 2003 року № 2067  та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді  більш ефективно використовувати територію та отримувати плату за користування об’єктами комунальної власності.

      4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

      Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Соледарськоїміськоїоб’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.               

      Запропоноване регулювання рекламних відносин спрямоване на створення механізму отримання права на розміщення зовнішньої реклами та справляння плати за таке розміщення. Реалізація даного регулювання здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

      - вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дасть можливість проводити плату за використання комунального майна в цілях розміщення зовнішньої реклами;

      - наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

      - забезпечення  раціонального та ефективного використання комунального фонду. 

      5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

      У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

      Суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та справляння плати за її розміщення.

      Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

      6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування         

- удосконалення нормативної бази;

- упорядкування розміщення рекламних засобів;

- збільшення дохідної частини місцевого бюджету;

- створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Робочий час начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництвапов'язаний з підготовкою регуляторного акту

 

 

Суб’єкти господарювання        

 

- можливість отримати дозвіл для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами;

- врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

- сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на об'єктах комунальної власності

Територіальна громада

- додаткові надходження до місцевого бюджету, які спрямовуються на розвиток громади;

- розширення доступу до рекламної інформації (інформованість населення)

Відсутні

 

      7. Строки дії регуляторного акту:

      Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни законодавства чи в інших випадках.

      8. Показники результативності регуляторного акту:

      Розмір надходжень від плати за право тимчасового користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

      9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.  

      Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних, отриманих у відділі  облікутазвітності виконавчого комітету міської ради. Згідно статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності та періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  цього  акта.

 

Начальник відділумістобудування, архітектури                                                                          та капітального будівництва                                                                        І.М. Соколенко

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради»

 

1. Визначення проблеми, що пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернення, суб’єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у ЦНАП:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором та державним реєстратором;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАП, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у ЦНАП. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві та специфіку населених пунктів, які увійшли до складу міської об’єднаної територіальної громади. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора та державного реєстратора при організації надання адміністративних послуг, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного реєстратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у ЦНАП.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняттярегуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності ЦНАП, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись виконавчим комітетом Соледарської міської ради, шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись міському голові для підпису та публікуватись в засобах масової інформації.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

- доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються – отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).

Сфера інтересів громадян

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг)

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акту.

Даний проект регуляторного акту – рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними.

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеженнярезультативності регуляторного акту.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Міський голова                                                             О.М.Степаненко

 

Секретар міської ради                                                  С.М.Редченко

 

Підготував:

 

Начальник відділу надання

адміністративних послуг                                            Т.Є. Юнг

 

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

 

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рікна території  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2017 рік : рішення міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

-ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-єдиному податку;

-транспортний податок;

-плату за землю – земельний податок;

-збір за місця для паркування транспортних засобів;

-туристичний збір.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2016 рік

 

2. Цілі державного регулювання.

        

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2017 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

18

20

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

10

0

0

90

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

185

185

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

 

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

203

205

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

   

99

100

           
           

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2018 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

 

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 

 

 

                  78452

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади»                   

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Для визначення оптимального альтернативного способуз урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначаєтьсязачотирибальноюсистемоюоцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті повною мірою(проблемабільше існуватине буде);

3 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті майже  повною мірою(усі важливі аспекти проблеми існуватинебудуть);

2 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті частково(проблемазначно зменшиться,деякі важливітакритичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 -цілі прийняттярегуляторного акта,якінеможутьбутидосягнуті(проблемапродовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

  3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

  1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті майже повною мірою ( проблема однокового податкового навантаження на платників податку за об'єкти, розташовані у різних частинах об'єднаної територіальної громади з різною комерційною привабливістю буде вирішена. Дану проблему у місті Соледар вирішити не можливо – відсутній Генеральний план міста , відповідно до якого розподілятимуться зона за комерційною привабливістю. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені; ставки плати за землю – земельного податку застосовані за видом діяльності.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади»             

Ця альтернатива є неприйнятою, так як рішення міської ради щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2017 рік.

       

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету об'єднаної територіальної громади

На дію даного акта можливий вплив:

1)зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2) внутрішних чинників – затвердження Генерального плану міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно, плати за землю -  земельного податку)

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятою, оскільки суперечить чинному законодавству 

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм розв'язання проблеми:

          1.Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік.

  2.Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного збору через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

3. Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного збору до бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

 

 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запланований строк дії регуляторного акта  - 2018 рік. Достатній для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п'ять років

Розмір надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

915513,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 1596000,0(єдиний податок) = 2511513,0грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 12557565,0 грн.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

 

 

                    205

 

 

             205

 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

       Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

       На територій Соледарської міської об'єднаної територіальної громади друкованих засобів інформації немає, тому повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м.Бахтум (загально тижневий тираж складає 8050 екземплярів), а регуляторний акт на веб-сайти Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

       

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2016 рік.

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2019року.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку – Фінансове управління Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного зборудо бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

Міський голова                                                             О.М.Степаненко

 

Секретар міської ради                                                  С.М.Редченко

 

Підготував:

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

                                                                             

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до Методики проведення

                                                                             аналізу впливу

                                                                             регуляторного акта

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

 -

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

39226

196130

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не міняються, так як трудозатрати не змінюються

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 

    -

 

     -

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

 

 

     -

 

 

 

    -

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

   -

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

39226

196130

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

           2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

 

78452

392260

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Розмір податку змінюється. Ставка податку на території м.Соледар збільшується на 20% (ставка податку – 0,6%); ставка податку на території старостинських округів зменшується на 20% (ставка податку – 0,4%)

 
           

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

________

*Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шліхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної категорії.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

 

 

Витрати за п'ять років

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  -

 

 

 

 ________

*Вартість витрат, пов’язаних із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 -

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати (друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додаткового найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

 -

 

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                      Ю.С.Бондарєв

 

 

                                                                                        Додаток 4

                                                                                        до Методики проведення

                                                                                        аналізу впливу

                                                                                        регуляторного акта

 

ТЕСТ

Малого підприємства (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2017 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об'єктів нерухомості, платниками 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку

         9

Доведення до відома власників об'єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї та 2-ї груп обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку. При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

2.Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання : 0 (одиниць), суб'єктів мікропідприємства 18 (одиниць);

- питома вага суб'єктів мікропідприємств у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 90 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2)платників єдиного податку:

-кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 185 (одиниць);

-питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників – 203 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

-

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

0,0

 

0,0

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити0

 

-

 

-

 

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

203

8

Сумарно, гривень

203*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-годин:

Норма робочого часу на 2017 рік становить при40-годинному робочому тижні – 1986,0 годин (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 №11535/0/14-16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2017 рік становить: 3200 грн. та 19,34 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII  «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування.

Стосується 100,0% суб'єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік).

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб'єктів.

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

б)для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців:0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб'єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності

 

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначенням сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

 

 

 

 

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної інформації:

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки6

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

Природній рівень помилок – 5%від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

                              -

14

Разом, гривень

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

18 осіб х 3,75 годин х 19,34 = 1305,45 грн.

б)для фізичних осіб-підприємців:

185 осіб х 0,35 годин х 19,34 = 1252,27 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 2557,72 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

                        

                              203

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 2557,72 грн. х 1,05 = 2685,61 грн.

       Х

13428,05

                 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

        (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

 

2.Бахмутська об'єднана державна податкова інспекція головного         управління ДФС у Донецькій області. (попередні розрахунки)

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового  суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)

 

 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1.Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

   0,1

      29,38           

       1

        203

596,41

2.Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5.Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

 

0,5

    

 29,38

  

 4

  

203

  11928,28

7.інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

     Х

         Х

       Х

        Х

12524,69

Сумарно за п'ять років

     Х

         Х

       Х

        Х

62623,45

_________

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

             Показник

Перший рік регулювання

За п'ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатку

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2685,61 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

13428,05 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2685,61 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

13428,05 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4

Бюджетні витрати на адміністрування

12524,69 грн. (дані з таблиці «бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва» цього додатка)

62623,45 грн. (дані з таблиці «бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва» цього додатка)

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

15210,30 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

76051,50 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючи (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом'якшувальними заходами для суб'єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.     Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного ) року.

Таким чином, прийняття ставки податку у місті Соледар у розмірі 0,6% та на території старостинських округів у розмірі 0,4% є вже не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб'єкти господарювання в місті Соледар в залежності від місця розташування об'єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

         Прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 10 відсотків та для другої групи – у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено).

1.3   Плата за землю – земельний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% від іх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угодій  - не менше 0,3% і не більше 1% від нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється в розмірі не більш 13% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які знаходяться в постійному користування суб'єктів господарювання (крім державних і комунальних форм власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється в розмірі на більш 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більш 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області.

Таким чином, прийняття ставок податку на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади:

а) за земельні ділянки (в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами у розмірі 0,3% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

б) за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходиться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди) у розмірі 0,8% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

в) за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції у розмірі 0,75% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

г) за один гектар сільськогосподарських угідь (в межах населених пунктів) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3% та для багаторічних насаджень у розмірі 0,3% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

д) за земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

е) за земельні ділянки державної та комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користування суб'єктів господарювання державної та комунальної форми власності у розмірі 1,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

є) за земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки):

- під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо) у розмірі 1,2% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для торгівлі продовольчими товарами у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для торгівлі непродовольчими товарами у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під торгівельні, торгово-розважальні комплекси у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під адміністративні будівлі та приміщення, аптеки у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 2,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під їдальні, дитячі кафе у розмірі 2,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 3,0% є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено);

- міні хлібопекарні, хлібопекарні у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

- для інших земельних ділянок у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

ж) для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

з) за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті а) пункту 1.3 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у розмірі 5,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

и) за земельні ділянки комунальної власності (в межах населеного пункту), на яких розташовані об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

і) за земельні ділянки загального користування у розмірі 3% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

ї) розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

1.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки збору за місце для паркування транспортних засобів  на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено).

1.5Туристичний збір.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5% до 1% вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Таким чином, прийняття ставку туристичного збору на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 1% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

2.     Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом'якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

1.     Вид регулювання:рішення міської ради

2.     Назва регуляторного акта:про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

3.     Назва виконавців заходів з відстеження:Фінансове управління Соледарської міської ради

4.     Цілі прийняття регуляторного акта

-       дотримання вимог чинного законодавства;

-       встановлення ставок місцевих податків і зборів на територій   Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 2018 рік;

-       наповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

5.     Строк виконання заходів з відстеження: з 03.04.2017р. по 28.04.2017р. (не більше 45 робочих днів).

6.     Тип відстеження: базове.

7.     Методи одержання результатів відстеження: Звіт про виконання міського бюджету м.Соледара  та бюджетів сільських рад (Бахмутська сільська рада, Берестівська сільська рада, Васюківська сільська рада, Володимирська сільська рада, Міньківська сільська рада, Никифорівська сільська рада, Парасковіївська сільська рада, Роздолівська сільська рада, Яковлівська сільська рада) за 2016 рік (у частині надходжень місцевих податків та зборів).

8.     Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники, 2016 рік

Міський бюджет м.Соледара

Бюджети сільських рад (визначені в пункті7)

Всього

 

ВСЬОГО обсяг надходжень місцевих податків і зборів, тис.грн., у т.ч.:

1309,98

4169,06

5479,04

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

589,79

260,44

850,23

-Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

2,11

8,89

11,00

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів житлової нерухомості

3,05

0,88

3,93

-Сплачений юридичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

524,54

216,88

741,42

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

60,09

33,79

93,88

2

Єдиний податок

720,19

3908,62

4628,81

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

4

Транспортний податок

-

-

-

5

Туристичний податок

-

-

-

9.    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: Результативність даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей буде визначено при повторному відстеженні (через рік після прийняття рішення). За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

Розробник регуляторного акту: Фінансове управління Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Бондарєв Ю.С.

1. Визначення проблеми, що пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21 травня 1997 №280/97-ВР «про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу Iп.12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади. Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шліхом прийняття відповідного проекту рішення.

2.Визначення цілей державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Загальнообов'язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу Україні, забезпечить наповнюваність бюджету.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п.12.3 ст.12 податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на терит'орії Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб'єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація та збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. Зміни та доповнення можуть вноситися у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади.

10.Заходи з відстеження результативності акту.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись Фінансовим управлінням Соледарської міської ради на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до бюджету  об'єднаної територіальної громади відділу доходів Фінансового управління Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками, визначеними в розділі 8.

У раз продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст.10 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту регуляторного акта - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара від умерлої спадщини»

 

           Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з метою врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м.Соледара, а також охорони законних майнових прав та інтересів, відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним Кодексом України та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».

 

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

     Проведення в Україні приватизації державного житлового фонду, яка розпочалася в 1993 році, має як позитивні наслідки – це формування ринку житла, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла, створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі; так і негативні наслідки – це наявність пустуючого житла, яке є приватною власністю громадян.
На сьогодняшний день майже в кожному населеному пункті України однією з найгостріших проблем залишається пустуюче житло та недоглянуті земельні ділянки.

  До визначення «пустуюче житло» відноситься: відумерла спадщина (це майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

Таків нашому місті немало садибних будинків та квартир, де ніхто постійно або зовсім не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна.

  Такі об'єкти становлять серйозну проблему для населення нашого міста, тому що перебувають у незадовільному санітарно – технічному, екологічномута зруйнованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменьшення житлового фонду міста. І все це відбувається в умовах гострої нестачі забезпечення житлом громадян.

  Законодавчий шлях подолання негативних наслідків, який пов'язаний з даною проблемою, намагалися передбачити розробники діючого Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Даний кодекс змінив порядок правового регулювання перехода відумерлої спадщини до нового власника. Майно, що раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органа місцевого самоврядування.

  Так, відповідно до статі 1277 данного Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

   На сьогодняшний день Соледарською міською радою робота в даному напрямку проводиться згідно статей 335, 1277,1283 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Так, за період з 2010-2012 роки у комунальну власність територіальної громади міста Соледар було принято 7 об’єктів (5 квартир та 2 садибних будинка), які рішенням Артемівського міськрайсуду були визнані відумерлою спадщиною.

   На протязі тривалого часу Соледарською міською радою робота у даному напрямку проводиться у неповному обсязі, у зв'язку з відсутністю детальної процедури переходу нерухомого майна у комунальну власність на державному рівні.

   Тому прийняття рішення Соледарською міською радою «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини»буде сприяти вирішенню зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території міста (земельні ділянки, будинки, будови, спорудження, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

 

Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання спадкових відносин танабуття права комунальної власності на відумерлу спадщину Соледарською міською радою.

Даний регуляторний акт, спрямований на вирішення питань:
            1) виявлення відумерлої спадщини та набуття права комунальної власності на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною;
             2) збільшення нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення міста;

3) збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Цілями державного регулювання при впровадженні вказанного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваги вибраного

                 Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:
                 1) внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів, проте у цьому випадку врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде носити загальний характер, не буде враховано специфіку міста, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

                2) залишити все без змін. Це буде тільки заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішеню;

                3) прийняття регуляторного акту - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».
                У разі прийняття зазначеного проекту рішення Соледарської міської ради буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара.Тому, прийняття регуляторного акту є найліпшим способом для досягнення встановлених цілей.

Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення Соледарськоїміської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

         Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:


            1) застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину;

            2)чітке регулювання прав та обов`язків міської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:
             1) інформаційні - Соледарська міська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ та організацій про розробку порядка набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на відумерлу спадщину; опублікувати проект рішення на веб-сайті Соледарської міської ради;

             2) організаційні – виконання положень цього Порядку виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами контролюється та координується відділом з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

Можливості досягнення визначених цілей уразі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо забезпечити збалансованість інтересів територіальної громади міста Соледар, суб’єктів господарювання щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості; а також чітко визначити дії, які пов’язані з проведенням технічної інвентаризації об’єктів, які розташовані на території міста Соледар.

          Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта є:

          1) зміна законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину;

          2) зменшення уваги у суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування до об’єктів нерухомості, які покинуті напризволяще та підпадають під визначення – відумерла спадщина.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшимивитратами для суб’єктів господарювання,

громадян, держави.

 

Внаслідок прийняття регуляторного акта суб’єкти цього процесу несуть витрати,пов’язані з:

1)відчуженням об’єкта права комунальної власності;

2) збереженнямспадкового майна;

3) виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та судові витрати.

Очікуванні результати прийняття акта

              Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигод та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів (таблиця 1).

таблиця 1

Аналіз вигод та витрат щодо очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного акту

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

населення

запобігання наявності пустуючого житла та недоглянутих земельних ділянок

збільшення житлових приміщень, які підлягають розподілу для населення міста

економічні витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

захист власних інтересів та прав через договірні відносини

зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання

забезпечення збереження спадкового майна

Органи влади

врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади                 м. Соледара

збільшення нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, у тому числі житлового фонду

збільшення надходжень до місцевого бюджетуу

 утримання житлового фонду;

 витрати, пов`язані з виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та судові витрати;

 витрати, пов`язані з відчуженням об`єкта права комунальної власності територіальної громади міста

Показники результативності акту

                Показником результативності чинного регуляторного акта є запровадження заходів щодо вдосконалення організації Порядку набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на відумерлу спадщину щодо можливості вдосконалення законодавства у сфері розпорядження, збереження та використання нерухомого майна, яке рішенням суду визнане відумерлою спадщиною.

              Об’єкти нерухомості, які визначені як відумерла спадщина, після спливу одного року, за рішенням Артемівського міськрайсуду, переходять до комунальної власності територіальної громади міста Соледар, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням щодо зміни цільового призначення, розглядаються пропозиції міської ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

Кошти, отримані в результаті відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар, будуть спрямовані до міського бюджету.

                З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні головні показники:

- зменьшення кількості пустуючого житла (квартири, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, садибні будинки);

- збереження житлового фонду міста;

- збільшення нерухомого майна, яке є комунальною власністю міста;

- збільшення доходів до міського бюджету міста.

Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напрямку- зменьшиння кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Соледарської міської ради (за місцем реєстрації).

               Дія акту поширюється на суб’єктів господарювання, які мають інформацію щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, реєстрації актового запису про смерть та інші.

                Рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту визначається кількістю осіб, що:

                1) ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації- газеті «Вперед» та на офіційному сайті Соледарської міської ради www.solerada.gov.ua– за результатами оприлюднення;
2) отримають регуляторний акт за запитами до міської ради;
                3) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З огляду на показники результативності, відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватисястатистичним методом.

При відстеженні результативності регуляторного акту буде проведений аналіз офіційної статистичної інформації про кількість виявленогоспадкового майна, рівень інформованості суб’єктів господарської діяльності, щодо основних положень регуляторного акту шляхом проведення:

- Базового відстеження, якебуде здійснене через шість місяців після набрання чинності цим регуляторним актом.

- Повторного відстеження, яке планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступення досягнення цим актом визначених цілей. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстеження. Уразі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

-Періодичного відстеження, яке планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину.

Строк дії акту

               Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів.

                У разі потреби до регуляторного акту будуть вноситися зміни, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                                М.С.Нікітіна

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту регуляторного акта - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»

 

           Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з метою врегулювання відносин, пов’язаних із виявленням, взяттям на облік, збереженням і ефективним використанням безхазяйного майна  та передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади м.Соледара, а також охорони законних майнових прав та інтересів, відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним Кодексом України та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».
 

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

     Проведення в Україні приватизації державного житлового фонду, яка розпочалася в 1993 році, має як позитивні наслідки – це формування ринку житла, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла, створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі; так і негативні наслідки – це наявність пустуючого житла, яке є приватною власністю громадян.

На сьогодняшний день майже в кожному населеному пункті України однією з найгостріших проблем залишається пустуюче житло та недоглянуті земельні ділянки.

   До визначення «пустуюче житло» відноситься: безхазяйне майно (це майно, яке не має власника, або власник якого невідомий).

  Таків нашому місті немало садибних будинків та квартир, де ніхто постійно або зовсім не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна.

   Такі об'єкти становлять серйозну проблему для населення нашого міста, тому що перебувають у незадовільному санітарно – технічному, екологічномута зруйнованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменьшення житлового фонду міста. І все це відбувається в умовах гострої нестачі забезпечення житлом громадян.

     Законодавчий шлях подолання негативних наслідків, який пов'язаний з даною проблемою, намагалися передбачити розробники діючого Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Даний кодекс змінив порядок правового регулювання перехода безхазяйного майна до нового власника. Майно, що раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органа місцевого самоврядування.
                На сьогодняшний день Соледарською міською радою робота в даному напрямку проводиться згідно статей 335, 1277,1283 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
               Протягом тривалого часу Соледарською міською радою робота у даному напрямку проводиться у неповному обсязі, у зв'язку з відсутністю детальної процедури переходу нерухомого майна у комунальну власність на державному рівні.

        Тому прийняття рішення Соледарською міською радою «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»буде сприяти вирішенню зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території міста (земельні ділянки, будинки, будови, спорудження, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

 

Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання відносин щодонабуття права комунальної власності на безхазяйне майно Соледарською міською радою.

Даний регуляторний акт, спрямований на вирішення питань:
             1) виявлення безхазяйного майна та набуття права комунальної власності на таке майно;

2) збільшення нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення міста;

3) збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Цілями державного регулювання при впровадженні вказанного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання.

Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваги вибраного

                 Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:
                 1) внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів, проте у цьому випадку врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде носити загальний характер, не буде враховано специфіку міста, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

                 2) залишити все без змін. Це буде тільки заглиблювати існуючу проблему і жодним чином не сприятиме її вирішеню;

                 3) прийняття регуляторного акту - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».

                 У разі прийняття зазначеного проекту рішення Соледарської міської ради буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, та передачею такого майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара.Тому, прийняття регуляторного акту є найліпшим способом для досягнення встановлених цілей.

 

Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення Соледарськоїміської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

           Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

            1) застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на безхазяйне майно;

              2)чітке регулювання прав та обов`язків міської ради при набутті права комунальної власності на безхазяйне майно.

             Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:
             1) інформаційні - Соледарська міська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ та організацій про розробку порядка набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на безхазяйне майно; опублікувати проект рішення на веб-сайті Соледарської міської ради;

             2) організаційні – виконання положень цього Порядку виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами контролюється та координується відділом з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

 

Можливості досягнення визначених цілей уразі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо забезпечити збалансованість інтересів територіальної громади міста Соледар, суб’єктів господарювання щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних виявленням, збереженням, та передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості; а також чітко визначити дії, які пов’язані з проведенням технічної інвентаризації об’єктів, які розташовані на території міста Соледар.
          Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта є:

 

          1) зміна законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на безхазяйне майно;

          2) зменшення уваги у суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування до об’єктів нерухомості, які покинуті напризволяще та підпадають під визначення – безхазяйне майно.

           При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшимивитратами для суб’єктів господарювання,

громадян, держави.

 

Внаслідок прийняття регуляторного акта суб’єкти цього процесу несуть витрати,пов’язані з:

 

1)відчуженням об’єкта права комунальної власності;

2) збереженнямбезхазяйногомайна;

3) виявленням, обліком, збереженням безхазяйного майна та судові витрати.

Очікуванні результати прийняття акта

              Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигод та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів (таблиця 1).

 

 

 

таблиця 1

Аналіз вигод та витрат щодо очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного акту

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

населення

запобігання наявності пустуючого та недоглянутого нерухомого майна

збільшення житлових приміщень, які підлягають розподілу для населення міста

економічні витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

захист власних інтересів та прав через договірні відносини

 

зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання

забезпечення збереження безхазяйного майна

Органи влади

врегулювання відносин, пов’язаних із передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади                 м. Соледара

збільшення нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, у тому числі житлового фонду

збільшення надходжень до місцевого бюджету

 утримання житлового фонду;

 витрати, пов`язані з виявленням, обліком, збереженням безхазяйного майна та судові витрати;

 витрати, пов`язані з відчуженням об`єкта права комунальної власності територіальної громади міста

Показники результативності акту

                Показником результативності чинного регуляторного акта є запровадження заходів щодо вдосконалення організації Порядку набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на безхазяйне майно.

                Об’єкти нерухомості (безхазяйне майно), після спливу одного року, за рішенням Артемівського міськрайсуду, переходять до комунальної власності територіальної громади міста Соледар, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням щодо зміни цільового призначення, розглядаються пропозиції міської ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

                 Кошти, отримані в результаті відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар, будуть спрямовані до міського бюджету.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні головні показники:

      1) зменьшення кількості пустуючого житла (квартири, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, садибні будинки);

      2) збереження житлового фонду міста;

               3) збільшення нерухомого майна, яке є комунальною власністю міста;

              4) покращення естетичного вигляду міста в цілому;

              5) підтримка санітарного стану міста на належному рівні;

              6) збільшення доходів до міського бюджету міста.

Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напрямку- зменьшиння кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Соледарської міської ради (за місцем реєстрації).

Рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту визначається кількістю осіб, що:

    1) ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації- газеті «Вперед» та на офіційному сайті Соледарської міської ради www.solerada.gov.ua– за результатами оприлюднення;

2) отримають регуляторний акт за запитами до міської ради;

3) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З огляду на показники результативності, відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватисястатистичним методом.

При відстеженні результативності регуляторного акту буде проведений аналіз офіційної статистичної інформації про кількість виявленогобезхазяйного майна, рівень інформованості суб’єктів господарської діяльності, щодо основних положень регуляторного акту шляхом проведення:

- Базового відстеження, яке буде здійснене через шість місяців після набрання чинності цим регуляторним актом.

- Повторного відстеження, яке планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступення досягнення цим актом визначених цілей. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстеження. Уразі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

-Періодичного відстеження, яке планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актіву сфері набуття права комунальної власності на безхазяйне майно.

 

Строк дії акту

               Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів.

                У разі потреби до регуляторного акту будуть вноситися зміни, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                                М.С.Нікітіна

 

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2016 рік : рішення міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік» з внесеними до нього змінами рішенням від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

- ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- єдиному податку.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2015 рік.

2. Цілі державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

15

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

12

0

0

88

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

98

98

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

113

115

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2

0

0

98

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

894,336

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою (проблема однакового податкового навантаження на платників податку за об’єкти, розташовані у різних частинах міста з різною комерційною привабливістю, продовжуватиме існувати. Наразі дану проблему вирішити неможливо – відсутній Генеральний план міста, відповідно до якого розподілятимуться зони за комерційною привабливістю.Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені. )

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету міста Соледар.

На дію даного акта можливий вплив :

1)             зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2)              внутрішній чинників – затвердження Генерального плану  міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно).

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми розв’язання проблеми:

1.                Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

2.                Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика».

3.                Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до міського бюджету.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта – 2017 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

 

Розмір  надходжень  до  місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

492 200,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 380 000,0(єдиний податок) = 872 200,0 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 4361 000,0  грн.

Кількість суб'єктів  господарювання,  на яких розповсюджується дія акта

115

115

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

 

Відповідно  до  частини  5  статті  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах   масової   інформації   відповідних  рад. 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

У м. Соледарі друкованих засобів інформації немає, тому  повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м. Бахмут  (загальнотижневий тираж складає 8050 екземплярів), а  регуляторний акт на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика». 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2015 рік;

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2018 року;

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до бюджету м. Соледара.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.В. Товстокоренко

 

Секретар міської ради                                                         С.М. Редченко

 

Підготував:

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                         І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики  від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4300,0 грн. на місяць. У погодинному визначенні розмір становить 25,76 грн. (4300,0х12/2003).

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

350,568

1752,84

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

3,75години х25,76грн.=96,6грн.

483,0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

-

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

447,168

2235,84

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

894,336

4471,68

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Зміна розміру податку не передбачається, ставка податку залишається на попередньому рівні (1,0%).

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

3,75години

х

25,76грн.=

96,6грн.

-

96,6грн.

483,0

_________

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

 

 

 

__________

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати

(друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

-

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2016 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості, платниками 1-ї  та 2-ї груп платників єдиного податку

 

7

Доведення до відома власників об’єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї  та 2-ї груп

обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку.

При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), суб’єктів мікропідприємництва 15 (одиниць);

- питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –88 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2) платників єдиного податку :

- кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 98(одиниць);

- питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –100(відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників  - 113 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

0,0

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

113

8

Сумарно, гривень

113*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2016 рік становить: 1378 грн. та 8,29 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради Про встановлення розмірів ставок   місцевих   податків та зборів на 2017 рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності

 

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

\

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги  УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин  (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

 природний рівень помилок – 5% від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

 

Попередні розрахунки:

а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

16 осіб х3,75 годин х8,29 грн. = 497,4 грн.

б) для фізичних осіб-підприємців:

97 осіб х0,35 годин х8,29 грн. = 281,4 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 778,8 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

113

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 

778,8 грн. х1,05

=817,74 грн.

Х

4088,7грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

                            (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

2.     Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Донецькій області .(попередні розрахунки)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1

14,40

1

113

162,72

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

14,40

4

113

3254,4

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3417,12

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

17085,6

_________

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

817,74 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

4088,7 грн.

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

817,74 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4088,7 грн.

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3417,12 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

17085,6 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

4234,86 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

21174,3 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.                Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 3,0% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість у місті Соледар у розмірі 1,0% є вже не максимально допустимою  ставкою (пом’якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в залежності від місця розташування об’єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Таким чином, прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 8 відсотків та для другої групи – у розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є вже не максимально допустимими  ставками (пом’якшений захід запроваджено).

2.                Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Соледарської міської ради «Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2016-2017навчальнийрік»

 

Назва регуляторного акта «Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік»

 

Розробник регуляторного акта

Директор початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

Відповідальна особа Корж Т.Л.

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст.26 Закону України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» розмір плати батьківза   навчання  у  державних  школах  естетичноговихованнядітей,  додатковіпільги з плати за навчаннявизначаються  один  раз  на  рікзасновникомцього закладу. Таким чином, погодивши розмір батьківської плати за навчання та встановивши категорії дітей, яким надаються пільги, органи місцевого самоврядування запровадять максимально ефективну для окремого регіону систему оплати.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття рішення, полягає у погодженні розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів. У зв’язку з делегуванням повноважень на державному рівні погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, на території м.Соледара, ця проблема потребує вирішення шляхом прийняття відповідного проекту рішення. 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття цього регуляторного акту є погодження розміру батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»і в межах визначених нею граничних розмірів оплати. А також встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів та потребує вирішення шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- відповідає потребам у вирішенні проблем;

- погоджує розмір батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік;

- встановлює категорії дітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть такі механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- погодження розміру батьківської плати за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік;

- встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить погодження розміру батьківської плати за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах, встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за  навчання.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акта

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси учасників навчально-виховного процесу початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.Соледара, місцевого самоврядування.

 

7. Показники результативності акта

1.Стабільність контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.Соледара.

2.Рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу з основних положень регуляторного акту.

8. Строк дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з 01.09.2016 року і діє до завершення 2016-2017 навчального року.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність даного регуляторного акта відстежуватиметься відділом бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради, директором початкового спеціалізованого  мистецького навчального закладу Музична школа м.Соледара. Строк проведення повторного відстеження – 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                           Т.Л.Корж

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»

 

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином,при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     збільшення надходжень до міського бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – необмежений. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9.Визначення заходів відстеження результативності  рішення.

Тип відстеження – базове.

Строк проведення повторного відстеження 1 рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                          І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Соледарської міської ради «Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальнийрік»

 

Назва регуляторного акта«Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік»

 

Розробник регуляторного акта

Директор початковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

Відповідальна особа Корж Т.Л.

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст.26 Закону України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»розмір плати батьківза   навчання  у  державних  школах  естетичноговихованнядітей,  додатковіпільги з плати за навчаннявизначаються  один  раз  на  рікзасновникомцього закладу. Таким чином, погодивши розмір батьківської плати за навчання та встановивши категорії дітей, яким надаються пільги, органи місцевого самоврядування запровадять максимально ефективну для окремого регіону систему оплати.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття рішення, полягає у погодженні розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів. У зв’язку з делегуванням повноважень на державному рівні погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, на території м.Соледара, ця проблема потребує вирішення шляхом прийняття відповідного проекту рішення. 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття цього регуляторного акту є погодження розміру батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний ріквідповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»і в межах визначених нею граничних розмірів оплати. А також встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів та потребує вирішення шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- відповідає потребам у вирішенні проблем;

- погоджує розмір батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік;

- встановлюєкатегоріїдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть такі механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- погодженнярозмірубатьківської платиза навчання в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік;

- встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить погодження розмірубатьківської плати за навчання в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальнийрікта надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах, встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акта

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси учасників навчально-виховного процесу початковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.Соледара, місцевого самоврядування.

 

7. Показники результативності акта

1.Стабільність контингенту учнівпочатковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.Соледара.

2.Рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу з основних положень регуляторного акту.

8. Строк дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з 01.09.2015 року і діє до завершення 2015-2016 навчального року.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність даного регуляторного акта відстежуватиметься відділом бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради, директором початкового спеціалізованого  мистецького навчального закладу Музична школа м.Соледара. Строк проведення повторного відстеження – 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                   Т.Л.Корж

 

 

 

   

Яндекс.Метрика